Szczegóły aktualności:

Okrągły stół w sprawie składowiska w Kartowicach

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 08-02-2018
– To podsumowanie ostatnich dwóch miesięcy działań. W tym czasie rozmawialiśmy z mieszkańcami, burmistrzami Szprotawy i Małomic, przewodniczącymi rad, ale też służbami, które monitorują składowisko. Sporządziliśmy historię i zastanawialiśmy się co zrobić by bezpiecznie, po przeprowadzeniu rekultywacji zamknąć to składowisko – mówiła marszałek Elżbieta Anna Polak na spotkaniu dotyczącym rozwiązania problemu składowiska.

- To kolejne spotkanie, na którym pragniemy przedstawić aktualną sytuację dotycząca składowiska w Kartowicach– mówiła marszałek.

  Posłuchaj dźwięku - marszałek Elżbieta Anna Polak

ściągnij MP3

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi podczas spotkania, które miało miejsce dnia 1 grudnia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, podjęto następujące działania:

  1. Skierowano pismo do Pawła Krzaczkowskiego - Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żaganiu z prośbą o przeprowadzenie kontroli w zakresie zgodności realizacji przedsięwzięcia z projektem budowlanym oraz decyzją udzielającą pozwolenia na budowę (pismo z dnia 04.12.2017 r.). Z informacji otrzymanej od organu, kontrola odbyła się 10 stycznia 2018 r., nie stwierdzono nieprawidłowości (pismo z dnia 19.01.2018 r.).
  2. Pismem z dnia 4 grudnia 2018 r. wystosowano zapytanie do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska o  możliwość wykonania specjalistycznych badań geofizycznych instalacji oraz ekspertyzy dot. spełniania przepisów prawa budowlanego oraz ochrony środowiska.
  3. Pismem z 4 grudnia 2018 r. wystosowano zapytanie do Uniwersytetu Zielonogórskiego – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, o możliwość wykonania specjalistycznych badań geofizycznych instalacji oraz ekspertyzy dot. spełniania przepisów prawa budowlanego oraz ochrony środowiska. Uniwersytet Zielonogórski pismem z dnia 18 grudnia 2017r. odpowiedział, iż nie podejmie się wykonania ekspertyzy, natomiast SGGW nie udzieliła do dnia dzisiejszego odpowiedzi.
  4. Pismem z 8 grudnia 2017 r. Prokuratura Rejonowa w Żaganiu zawiadomiła o połączeniu postępowania dot. składowiska odpadów w m. Kartowice celem ich wspólnego prowadzenia.
  5. Pismem z 23 stycznia 2018 r. senator Waldemar Sługocki poinformował, iż dnia 5.12.2017 r. wystosował pismo do Krzysztofa Kwiatkowskiego - Prezesa Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie kontroli przedmiotowej instalacji oraz kontroli wszystkich zakładów zagospodarowania odpadów funkcjonujących na terenie województwa lubuskiego.
  6. 23 stycznia 2018 r. wpłynęła odpowiedź od Wiceprezesa NIK Wojciecha Kutyły na pismo senatora RP Waldemara Sługockiego wystosowane 5.12.2017 r.
  7. 30 stycznia 2018 r. firma Agos-Gemes Sp. z o.o. w Katowicach przedłożyła ofertę na wykonanie usługi pn.: „Zakres prac dotyczących zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych w rejonie składowiska odpadów w Kartowicach 37 gm. Szprotawa”.
  8. Zarząd Województwa postanowił przeprowadzić badania objęte ofertą.
  9. Ponadto 19 grudnia 2017 r. wpłynęła decyzja Ministra Środowiska z 14.12.2017 r. uchylająca decyzję z 12 października 2017 r. o nałożeniu obowiązku wykonania, przez prowadzącego instalację zlokalizowaną w m. Kartowice, przeglądu ekologicznego oraz przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. Zgodnie z wskazaniami zawartymi w decyzji Ministra dnia 9 stycznia 2018 r. przesłano do firmy SUEZ Zachód Sp. z o.o. zawiadomienie o wszczęciu - z urzędu - postepowania w sprawie zobowiązania prowadzącego instalację do wykonania i przedłożenia przeglądu ekologicznego. Następnie pismem z dnia 18 stycznia 2018 r. zwrócono się do prowadzącego instalację - SUEZ Zachód Sp. z o.o., o podanie propozycji realnego terminu wykonania ww. zobowiązania. 5 lutego 2018 r. wpłynęło do urzędu pismo, w którym prowadzący instalację zaproponował 12- miesięczny termin realizacji zadania.

Podczas spotkania marszałek wielokrotnie podkreślała, że wszystkie dokumenty udało się zabrać, są  jawne i udostępniane w trybie dostępu do informacji publicznej. - Staramy się mówić przy otwartej  kurtynie bo wiemy, jak ważne jest to dla mieszkańców. Każdy ma swoje kompetencje i wszystkim nam zależy na rozwiązaniu tego problemu. Nie powstało by żadne składowisko, gdyby ktoś nie wydał pozwolenia. Nigdy nie powinno takie składowisko powstać w takim miejscu. Nadzór jest rozproszony. Potrzebne jest centralne zarządzanie, stworzenie policji środowiskowej – mówiła marszałek.

Marszałek dodała, że zarząd województwa przyjrzy się wszystkim składowiskom, gdyż do urzędu docierają sygnały o nieprawidłowościach.  

Burmistrz Szprotawy Józef Rubacha podkreślał, że wszystkim zależy na rozwiązaniu tej sytuacji. - Ta rozmowa dzisiejsza ma sens. Działamy w jednej drużynie. Proszę nie traktować nas jako przeciwników, wskazujemy na momenty, które są dla na istotne. Zamknięcie składowiska to jedno, ale my chcielibyśmy wiedzieć, co jest na tym składowisku – mówił. Dodał, że na początku tygodnia odbyło się w gminie spotkanie na którym opracowano wspólne stanowisko w sprawie składowiska. W dokumencie znalazła się informacja o czasowym wstrzymaniu eksploatacji do czasu stworzenia przeglądu ekologicznego. - Silny odór odczuwalny z odległości, problemy zdrowotne mieszkańców to tylko niektóre z konsekwencji. Góra odpadów nadal rośnie, a informacja o zamknięciu składowiska w I kwartale to zła informacja. Zostaniemy sami z tym problemem, gmina i województwo – mówił burmistrz.

Krzysztof Skiba: To składowisko powinno być zamknięte przez urząd, a nie czekać na krok firmy SUEZ. Zależy nam na zamknięciu składowiska - mówił.

Wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn odpowiedział, że zarządowi województwa zależy na tym, aby to składowisko zostało bezpiecznie zamknięte.

Posłuchaj dźwięku  

 Wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn 

ściągnij MP3

Uczestnicy spotkania dopytywali o możliwości czasowego zawieszenie działalności. Wojciech Konopczyński – Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wyjaśnił, że na chwilę obecną nie ma podstaw prawnych, aby taką decyzję wydać. - Zamknięcie składowiska to nie taka prosta sprawa. Musimy działać zgodnie z ustawą swobodzie działalności gospodarczej - mówił.  

Radny Wacław Maciuszonek: Walimy głową w mur. Prokuratura i NIK niech badają sprawę, ale  wszystkie służby odpowiedzialne są dzisiaj tutaj. Radny zapowiedział, że najprawdopodobniej w marcu w odbędzie się posiedzenie wyjazdowe dwóch komisji.        

Burmistrz Małomic Małgorzata Sendecka apelowała o skuteczną współpracę. Wykorzystajmy wszystkie narzędzia, abyśmy doszli do porozumienia – mówiła.  

 

W spotkaniu uczestniczyli: wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn, Czesław Fiedorowicz – Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Wacław Maciuszonek – Przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa, Zbigniew Kołodziej - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Artur Malec - Dyrektor Departamentu Środowiska, Małgorzata Sendecka – Burmistrz Małomic, Józef Rubacha – Burmistrz Szprotawy,  Andrzej Skawiński – Przewodniczący Rady Miejskiej w Szprotawie, Józef Chuchra – Przewodniczący Rady Miejskiej w Małomicach, Henryk Ostrowski – mieszkaniec,  Mirosław Gąsik – Przewodniczący Rady Powiatu w Żaganiu, Maciej Boryna – Starostwo Powiatowe w Żaganiu, Krzysztof Skiba, Robert Kornalewicz – „Szymański & Kornalewicz Adwokacka Spółka Partnerska, Kamil Szajek – Radca Prawny. Wojewodę reprezentował Zastępca Lubuskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska  Wojciech Konopczyński.

Galeria zdjęć

Rozmowy o wysypisku w Kartowicach

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!