Szczegóły aktualności:

O składowisku w Kartowicach

Paweł Tyl | Aktualności | 08-02-2018
8 lutego br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbyło się kolejne spotkanie dotyczące bieżącej sytuacji składowiska w Kartowicach. Podsumowano dotychczasowe działania w tym zakresie - rozmowy z mieszkańcami, burmistrzami Szprotawy i Małomic, przewodniczącymi rad, ale też służbami, które monitorują składowisko. Ze strony Sejmiku w spotkaniu udział wzięli: Przewodniczący Czesław Fiedorowicz oraz radni Zbigniew Kołodziej i Wacław Maciuszonek.

Do tej pory podjęto następujące działania:

  1. Skierowano pismo do Pawła Krzaczkowskiego - Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żaganiu z prośbą o przeprowadzenie kontroli w zakresie zgodności realizacji przedsięwzięcia z projektem budowlanym oraz decyzją udzielającą pozwolenia na budowę (pismo z dnia 04.12.2017 r.). Z informacji otrzymanej od organu, kontrola odbyła się 10 stycznia 2018 r., nie stwierdzono nieprawidłowości (pismo z dnia 19.01.2018 r.).
  2. Pismem z dnia 4 grudnia 2018 r. wystosowano zapytanie do Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska o  możliwość wykonania specjalistycznych badań geofizycznych instalacji oraz ekspertyzy dot. spełniania przepisów prawa budowlanego oraz ochrony środowiska.
  3. Pismem z 4 grudnia 2018 r. wystosowano zapytanie do Uniwersytetu Zielonogórskiego – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, o możliwość wykonania specjalistycznych badań geofizycznych instalacji oraz ekspertyzy dot. spełniania przepisów prawa budowlanego oraz ochrony środowiska. Uniwersytet Zielonogórski pismem z dnia 18 grudnia 2017r. odpowiedział, iż nie podejmie się wykonania ekspertyzy, natomiast SGGW nie udzieliła do dnia dzisiejszego odpowiedzi.
  4. Pismem z 8 grudnia 2017 r. Prokuratura Rejonowa w Żaganiu zawiadomiła o połączeniu postępowania dot. składowiska odpadów w m. Kartowice celem ich wspólnego prowadzenia.
  5. Pismem z 23 stycznia 2018 r. senator Waldemar Sługocki poinformował, iż dnia 5.12.2017 r. wystosował pismo do Krzysztofa Kwiatkowskiego - Prezesa Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie kontroli przedmiotowej instalacji oraz kontroli wszystkich zakładów zagospodarowania odpadów funkcjonujących na terenie województwa lubuskiego.
  6. 23 stycznia 2018 r. wpłynęła odpowiedź od Wiceprezesa NIK Wojciecha Kutyły na pismo senatora RP Waldemara Sługockiego wystosowane 5.12.2017 r.
  7. 30 stycznia 2018 r. firma Agos-Gemes Sp. z o.o. w Katowicach przedłożyła ofertę na wykonanie usługi pn.: „Zakres prac dotyczących zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych w rejonie składowiska odpadów w Kartowicach 37 gm. Szprotawa”.
  8. Zarząd Województwa postanowił przeprowadzić badania objęte ofertą.
  9. Ponadto 19 grudnia 2017 r. wpłynęła decyzja Ministra Środowiska z 14.12.2017 r. uchylająca decyzję z 12 października 2017 r. o nałożeniu obowiązku wykonania, przez prowadzącego instalację zlokalizowaną w m. Kartowice, przeglądu ekologicznego oraz przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. Zgodnie z wskazaniami zawartymi w decyzji Ministra dnia 9 stycznia 2018 r. przesłano do firmy SUEZ Zachód Sp. z o.o. zawiadomienie o wszczęciu - z urzędu - postepowania w sprawie zobowiązania prowadzącego instalację do wykonania i przedłożenia przeglądu ekologicznego. Następnie pismem z dnia 18 stycznia 2018 r. zwrócono się do prowadzącego instalację - SUEZ Zachód Sp. z o.o., o podanie propozycji realnego terminu wykonania ww. zobowiązania. 5 lutego 2018 r. wpłynęło do urzędu pismo, w którym prowadzący instalację zaproponował 12- miesięczny termin realizacji zadania.

Szczegółowa relacja ze spotkania.

Galeria zdjęć

Rozmowy o wysypisku w Kartowicach

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!