Szczegóły aktualności:

Lubuskie Inicjatywy Senioralne

Małgorzata Tramś-Zielińska | NGO | 12-02-2018

300 tys. zł na inicjatywy senioralne! Zarząd województwa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań na rzecz seniorów wynikających z „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych”.– Samorząd od wielu lat jest organizatorem działań, mających na celu wspieranie seniorów. Znajduje to swoje potwierdzenie w praktyce jak i podkreśleniu tematyki senioralnej w podstawowych dokumentach strategicznych województwa – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Celem konkursu jest wyłonienie ofert na realizację zadania publicznego Województwa Lubuskiego na rzecz seniorów w województwie lubuskim szczegółowo określonym w „Wojewódzkim Programie na rzecz Osób Starszych”. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych wynosi 300.000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść do 10.000 zł. Wnioski można składać do 1 marca 2018 r. Wsparcie zadania obejmuje:

1)     rozwijanie i promowanie wolontariatu osób starszych i na rzecz osób starszych oraz grup samopomocowych,

2)     realizacja projektów w zakresie zwiększania poziomu aktywności osób starszych,

3)     realizacja projektów z zakresu działalności kulturalnej i sportowej,

4)     działania przeciwdziałające e - wykluczeniu np. kursy, szkolenia, warsztaty itp.,

5)     wzmacnianie i promowanie integracji międzypokoleniowej,

6)     zwiększanie świadomości osób starszych na temat przemocy.

Termin realizacji zadania - zakończenie zadań nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 roku z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie.

Kryteria stosowane przy wyborze ofert:

1) zadanie publiczne musi mieć charakter co najmniej regionalny tj. obejmuje swym zasięgiem co najmniej dwa powiaty (poprzez promocję zadania na terenie województwa lubuskiego, adresatów zadania, bądź oddziaływanie itp.),

- wymagany jest jakikolwiek udział innych środków finansowych (innych niż dotacja) realizowanym zadaniu, w tym: środki finansowe własne i/lub świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego i/lub środki finansowe z innych źródeł publicznych i/lub pozostałe.

2) zasięg oddziaływania realizowanego zadania (co najmniej regionalny, dodatkowo punktowane będą projekty realizowane na terenie województwa lubuskiego oraz projekty związane
z obchodami 100-nej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę).


Oferty należy złożyć w terminie 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia tj.: w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego www.lubuskie.pl oraz w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze.

Oferty należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6 lub korespondencyjnie.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!