Szczegóły aktualności:

Nabór do komisji konkursowej w obszarze kultury

Joanna Relich | NGO | 20-02-2018

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert  złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w formie wsparcia w 2018 roku zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury.

I. Informacje ogólne:

W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 26 stycznia 2018 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Lubuskiego w 2018 roku

  1. w obszarze kultury, Departament Infrastruktury Społecznej zaprasza na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm) do wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ww. ustawy, do zgłaszania na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert.
  2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
  3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
  4. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej.

 

II. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
  2. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

 III. Zadania komisji konkursowej:

Celem pracy komisji konkursowej jest opiniowanie ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację w formie wsparcia w 2018 roku zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury na podstawie uchwały nr 238/3297/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 23 stycznia 2018 roku.

 

IV. Miejsce i termin złożenia dokumentu:

Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu organizacji/podmiotu zgłaszającej/zgłaszającego) należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na realizację zadania publicznego Województwa Lubuskiego w 2018 roku w obszarze kultury - zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej”.

 

Termin zgłoszeń upływa – 26 lutego 2018 roku.

Formularze zgłoszone po terminie nie będą brane pod uwagę.

 

Załącznik:

Formularz zgłoszenia

 

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!