Szczegóły aktualności:

Na terenie Celowego Związku Gmin CZG-12

Paweł Tyl | Z prac Komisji Sejmiku | 22-02-2018
To miejsce ostatniego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, które odbyło się 22 lutego br. Członkowie Komisji zapoznali się z działalnością zakładu i zwiedzili jego teren.
Porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Informacja na temat Miasta i Gminy Sulęcin.
3. Informacja na temat działalności Celowego Związku Gmin CZG-12.
4. Ocena Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego za lata 2012-2017.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/448/17 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych”.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia Aktualizacji programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej ze względu na przekroczenie wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10 oraz wartości docelowych benzo(a)pirenu oraz arsenu w nim zawartych.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Brzeźnicy”.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Warty i Dolnej Noteci”.
9. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniach: 30 listopada 2017 r. i 19 grudnia  2017 r.
10. Sprawy różne.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!