Szczegóły aktualności:

Gorzów Wlkp.: Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Dariusz Nowak | Biuro w Gorzowie Wlkp. | 06-03-2018

Zarząd Województwa Lubuskiego zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz.1490), ogłasza kolejny (trzeci) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej składającej się z dwóch działek.

 

Położenie nieruchomości

Numery działek

Powierzchnia
działek
(ha)

 Łączna powierzchnia nieruchomości (ha)

Numer księgi wieczystej

Cena
działek
(zł)

Cena
wywoławcza
nieruchomości (zł)

Wysokość wadium
(zł)

Godzina przetargu

 Gorzów Wlkp.
ul. Floriana Kroenke
obręb 0002 Górczyn

810/13

0,1232

 2,8426

GW1G/00072794/1

 122 300,00

 3 209 100,00

160 455,00

 12 00

 

810/54

2,7194

   

 3 086800,00

     

Nieruchomość w ewidencji gruntów oznaczona jest użytkiem Bp i Bi.
  Działka zabudowana pięcioma budynkami o charakterze gospodarczo – warsztatowym i magazynowym:

1.Budynek warsztatowy – kuźnia: jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 80,00 m2.

2.Budynek gospodarczy o charakterze magazynowo – handlowym: niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny, wybudowany w technologii tradycyjnej. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 315 m2.

3.Budynek magazynowy – spichlerz: pięciokondygnacyjny, podpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 891 m2.

4.Budynek gospodarczy: dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 539 m2.

5.Budynek stajni – stolarnia: parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej . Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 250 m2.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gorzowa Wlkp., uchwalonego uchwałą Rady Miasta Gorzowa Wlkp. nr LXXI/847/2006 z dnia 31 maja 2006 r. działki numer 810/13 i 810/54 wchodzą w obszar planu o symbolu 9 U – teren zabudowy usługowej. Działka nr 810/54 w niewielkim fragmencie wchodzi również w obszar planu o symbolu 1KDGP – rezerwa terenu na poszerzenie pasa drogowego ul. Walczaka.

Sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z czym nabywca przejmie daną nieruchomość w stanie faktycznym i prawnym, jak również w dniu przetargu złoży oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i akceptacją jego stanu.

Nieruchomość jest obecnie częściowo zagospodarowana, na łączną powierzchnie użytkową 1230,50m2, jest to część budynków i plac manewrowy. Do dnia 30.04.2018 r. obowiązują dwie umowy najmu na łączną powierzchnie użytkową 222,50 m2, pozostała część nieruchomości zajmowana jest bezumownie.

Nabywca nieruchomości ustanowi na czas nieoznaczony, bezpłatną służebność gruntową (drogową) polegającą na prawie swobodnego przejścia i przejazdu przez działkę 810/54, pasem gruntu o szerokości 9,50 m, wzdłuż granicy działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 1643/3 i długości 27,00 m, wzdłuż granicy działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 818/1, na rzecz każdoczesnych właścicieli lub współwłaścicieli działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 810/55.

Zgodnie ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) sprzedaż działki 810/54 zwolniona jest z podatku VAT, natomiast do ceny uzyskanej w przetargu na sprzedaż działki 810/13 zostanie doliczony podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości.

Budynki nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r . o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2017 r., poz. 1498 z późn. zm.). Nieruchomość nie znajduje się na obszarze zdegradowanym oraz na obszarze rewitalizacji.   Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzono w dniu 26.10.2017r., drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzono w dniu 08.02.2018 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 07.05.2018 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7, w sali nr 108

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na rachunek Zarządu Województwa Lubuskiego nr 48 1560 0013 2483 0674 1808 0003 Getin Noble Bank S.A. ul. Przyokopowa 33, 02-208 Warszawa, w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 02.05.2018 r., wymagana kwota znajdowała się na ww. koncie. Za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień   wpływu środków na rachunek bankowy Zarządu Województwa Lubuskiego. W tytule przelewu, wpłaty wadium należy wpisać położenie nieruchomości wraz z numerami ewidencyjnymi działek, będącej przedmiotem przetargu oraz dane osobowe uczestnika przetargu, w przypadku, gdy uczestnikiem jest inny podmiot niż dokonujący wpłaty.

2.   Osoby, które wpłaciły wadium przystępują do przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa. Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej : w przypadku osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, w przypadku osoby fizycznej prowadzonej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z krajowego rejestru sądowego.

3.   W przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r.,
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz. 2278).

4.   Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zwrot wadium pozostałym uczestnikom przetargu nastąpi w terminie 3 dni od dnia zamknięcia bądź odwołania przetargu, przelewem
na podane konto bankowe.

5.   Przetarg jest ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie (wynoszące nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych) powyżej ceny wywoławczej.

6.   Kupujący jest zobowiązany do wpłacenia całości ceny nabycia nieruchomości na konto sprzedającego najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży - aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sporządzenia aktu notarialnego i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca.

7.   Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego.

8.   Nie przystąpienie osoby wyłonionej jako nabywca nieruchomości bez wcześniejszego usprawiedliwienia w terminie i miejscu wskazanym w zawiadomieniu do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży będzie uznane za jednostronne odstąpienie
od zawarcia umowy i zgodnie z art. 41 ust 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

9.   Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia (wynoszącego nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej) powyżej ceny wywoławczej.

10.   Treść ogłoszenia przetargowego zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (parter), na stronie internetowej www.lubuskie.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego www.bip.lubuskie.pl . Informacja o ogłoszeniu przetargu (wyciąg z ogłoszenia) zostaje podana do publicznej wiadomości w prasie ogólnopolskiej (Gazeta Wyborcza).

11.   Zarząd Województwa zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu tylko z uzasadnionej przyczyny w formie właściwej
dla jego ogłoszenia.

12.   Oględziny nieruchomości możliwe będą po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem telefonu 68 45 65 471 lub tel. 68 45 65 343.

13.   Dodatkowych informacji w sprawie nabycia nieruchomości udziela Wydział Zarządzania Mieniem Województwa Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, pod numerem telefonu 68 45 65 471 lub tel. 68 45 65 343.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!