Szczegóły aktualności:

Program 500 plus - oświadczenie

Marzena Toczek | Wydarzenia | 09-03-2018

W nawiązaniu do informacji, która ukazała się na stronie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego informujemy, jak wyglądała realizacja świadczeń rodzinnych i wychowawczych 500 plus.

W nawiązaniu do informacji, która 7 marca 2018 r. ukazała się na stronie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego „Porządkowanie przyjętych świadczeń rodzinnych” informujemy, że zadaniem Marszałka Województwa Lubuskiego jako organu administracji publicznej nigdy nie było wypłacanie świadczeń rodzinnych i wychowawczych 500 plus, lecz jedynie ustalenie państwa właściwego do wypłaty tych świadczeń, co w jego imieniu realizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w oparciu o art. 11 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2016 r. poz. 195 ze zm.). Wypłatą świadczeń zajmowały się organy właściwe, tj. wójt, burmistrz oraz prezydent.

Nie jest prawdą, że 1 stycznia br. Wojewoda Lubuski przejął od Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej 8.865 niezałatwionych spraw. Są to sprawy niezakończone, co oznacza, że wobec nich podjęte były już czynności administracyjne, czyli zostały one zarejestrowane w systemie, a odpowiednie służby wystąpiły z zapytaniem do instytucji zagranicznych o ustalenie, czy zastosowanie mają przepisy o koordynacji zabezpieczenia społecznego, jak również do wnioskodawców w celu uzupełnienia złożonych wniosków o niezbędne dokumenty. 

Warto również zaznaczyć, że Marszałek Województwa Lubuskiego w 2017 roku wydał 3.134 decyzje administracyjne w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zarówno w obszarze świadczeń rodzinnych jak i wychowawczych, co daje średnio około 260 decyzji administracyjnych miesięcznie. Wojewoda Lubuski informuje, że wydał od momentu przejęcia zadania, czyli od 1 stycznia do 5 marca - 302 decyzje administracyjne, co daje średnią na poziomie 150 decyzji miesięcznie. Co istotne Marszałek Województwa Lubuskiego zatrudniał 14 osób realizujących zadanie, a Wojewoda Lubuski zatrudnia obecnie 19 osób do tych samych zadań.

Dodatkowo na stronie internetowej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego pojawiła się informacja o uruchomionej infolinii w sprawie świadczeń wychowawczych i rodzinnych. Warto zaznaczyć, iż Wojewoda Lubuski do dnia dzisiejszego nie uruchomił bezpośredniego połączenia telefonicznego z pracownikami delegatury LUW w Zielonej Górze, którzy są odpowiedzialni za realizację zadań z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Infolinia udostępniona w Gorzowie Wlkp. działa tylko dwie godzinny dziennie, więc wątpliwym jest, by w znaczący sposób poprawiła sytuację wnioskodawców. Wnioskodawcy nieustannie szukają pomocy, zwracając się telefonicznie do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze o wskazanie miejsca, do którego można zwrócić się z zapytaniem, na jakim etapie postępowania znajduje się aktualnie sprawa.

Warto również wspomnieć, że w 2016 roku Wojewoda Lubuski nie zabezpieczył w pełni środków finansowych dla Marszałka Województwa Lubuskiego celem obsługi Programu 500 plus. Przeznaczył jedynie 105 200 PLN, które uruchomił w dwóch transzach w miesiącu maju i wrześniu 2016 roku, a program ruszył od 1 kwietnia 2016 roku. Dodatkowo Marszałek Województwa Lubuskiego przeznaczył środki własne w wysokości 71 568,94 PLN, aby móc w pełni realizować zadanie. W związku z nieprzekazaniem na rzecz Województwa Lubuskiego wnioskowanej dotacji celowej na realizację programu, Zarząd Województwa Lubuskiego zdecydował o dochodzeniu należnych środków wraz z odsetkami w postępowaniu sądowym. Pierwsze posiedzenie sądu ww. sprawie odbędzie się 10 kwietnia b.r.

 

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!