Szczegóły aktualności:

Marcowa sesja

Paweł Tyl | Sesje Sejmiku | 26-03-2018
Stan likwidacji wojewódzkich jednostek melioracyjnych, realizacja programów dot.: rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz przyszłe samorządowe inwestycje w rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej i turystycznej województwa - to główne tematy sesji Sejmiku, która odbyła się 26 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. Powołana została także nowa doraźna Komisja Sejmiku.
Przed merytoryczną częścią sesji Krzysztof Wesołowski, pracownik Departamentu Infrastruktury Społecznej Urzędzu Marszałkowskiego, odebrał Złoty Medal za Długoletnią Służbę. Aktu dekoracji, w imieniu Prezydenta RP, dokonał Robert Paluch wicewojewoda lubuski.

Powołana została także nowa doraźna Komisja Sejmiku. W skład  Komisji Statutowej wchodzą: Anna Synowiec (Przewodnicząca), Tadeusz Ardelli (Wiceprzewodncizący), Anna Chinalska (Członek), Tadeusz Jędrzejczak (Członek), Łukasz Mejza (Członek).

Wnioski i interpelacje złożone przez radnych - szczegóły.

Przyjęto informacje w sprawie:

- bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego;
- sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia za okres 01.01.2017 – 31.12.2017;
- stanu likwidacji wojewódzkich jednostek melioracyjnych;
- realizacji w 2017 roku Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012-2017;
- realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku;

Podjęto uchwały w sprawie:

- udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie Programu Inwestycyjnego pn. „Rekreacja nad lubuską wodą” na 2018 rok;
- podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2018 roku na realizację zadań samorządu województwa lubuskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
- określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcę;
- określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych w województwie lubuskim oraz rejonizacji tych upraw w roku 2018;
- Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego;
- Parku Krajobrazowego „Ujście Warty”;
- zmiany uchwały w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Lubuskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
- zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok;
- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2018-2029.

Galeria zdjęć

XLIII sesja Sejmiku

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!