Szczegóły aktualności:

Działanie, wsparcie, profilaktyka

Małgorzata Tramś-Zielińska | Sejmik | 26-03-2018
Radni województwa zapoznali się z Raportem z realizacji w 2017 r. Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na lata 2012-2017. Wsparcie pozwoliło na objęcie bezpośrednimi działaniami profilaktycznymi i edukacyjnymi około 43.000 osób.

Wiele przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Programu miało charakter otwarty. Promowano i publikowano informacje dotyczące realizowanych przedsięwzięć w środkach masowego przekazu i zamieszczano na stronach internetowych wielu podmiotów, realizatorów zadania.  

Sejmik Województwa Lubuskiego, uchwałą z 19 grudnia 2011 roku przyjął Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012-2017. W Programie przyjęto, że realizacja zadań będzie raz w roku monitorowana, natomiast wnioski końcowe, zostaną zaprezentowane w corocznym raporcie z jego realizacji.

Raport zawiera informacje o działaniach podejmowanych w 2017 roku przez Samorząd Województwa Lubuskiego w zakresie realizacji zapisów Programu, w tym również przy współpracy
z organizacjami pozarządowymi, działającymi w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi.      

Na realizację zadań wynikających z Programu w 2017 roku wydatkowano łącznie kwotę 181.879,70 zł, na którą złożyły się środki pozostałe w budżecie samorządu województwa lubuskiego z roku 2016 w kwocie 26.691 zł oraz z 2017 roku w kwocie 155.188,70 zł, stanowiące część wpłat z tyt. opłat za wydanie przez Marszałka Województwa Lubuskiego zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

1/  dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez organizacje pozarządowe, łącznie w wysokości 131.400 zł, z czego:

     a)  na dofinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w ramach konkursu, w kwocie 80.000 zł - dotacje przyznano 12organizacjom pozarządowym, na realizację 12 zadań, które obejmowały:

   - prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu na organizm i ryzyka szkód wynikających z różnych wzorów spożywania alkoholu, ze szczególnym uwzględnieniem kampanii edukacyjno-profilaktycznej,

   - wspieranie działań służących promocji zdrowego stylu życia z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku letniego oraz innych form aktywnego spędzania czasu wolnego z elementami profilaktyki;

     b)  na dofinansowanie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w kwocie 51.400 zł - dotacje przyznano 6organizacjom pozarządowym, na realizację 7 zadań, które obejmowały:

          - realizację i wspieranie działań profilaktyczno-edukacyjnych, mających na celu zwiększanie świadomości młodzieży na temat szkód wynikających z picia alkoholu przez dzieci i młodzież,

          - wzmacnianie abstynenckich postaw i zachowań wśród dzieci i młodzieży,

          - wspieranie działalności środowisk abstynenckich;

2/  dotację dla Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Zielonej Górze - 9.470 zł, z przeznaczeniem na organizację dwóch szkoleń dla pracowników placówek lecznictwa odwykowego funkcjonujących na terenie z województwa lubuskiego;

3/  na działania samorządu województwa lubuskiego w zakresie profilaktyki uzależnienia od alkoholu – 41.009,70 zł, które obejmowały:

     a)  organizację konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubuskiego pn. „Widzisz. Nie zgadzaj się! REAGUJ!”.,

     b)  profilaktykę alkoholową podczas VIII Lubuskiego Pikniku Zdrowia, poprzez zorganizowanie stoiska propagującego profilaktykę uzależnień,

     c)  uczestnictwo w Narodowym Kongresie Trzeźwości w Warszawie,

     d)  organizację Lubuskiego Dnia Trzeźwości,

     e) wspieranie działań młodzieży, poprzez dofinansowanie premiery spektaklu Profilaktycznej Grupy Teatralnej „Lu PaT”. Działanie młodzieży poprzez sztukę jest elementem programu Młodzi On-Life, którego inicjatorką jest Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak,

     f)   wsparcie dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych i innych ośrodków wsparcia, poprzez coroczną organizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zabawy mikołajkowej,

     g)  recenzję merytoryczną projektu Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018-2021, zleconąPani Dorota Rybczyńska–Abdel Kawy, profesor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, dr hab. nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki w dziedzinie pedagogiki społecznej, doktor socjologii w dziedzinie patologii społecznej.

Zapisz się do naszego newslettera!