Szczegóły aktualności:

O profilaktyce uzależnień

Małgorzata Tramś-Zielińska | Sejmik | 26-03-2018

Radni województwa zapoznali się z realizacją Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 r. Na realizację Programu wydatkowano 115 281,16 zł ze środków własnych województwa. W ramach tej kwoty dofinansowano działalność organizacji pozarządowych 75 000 zł oraz sfinansowano działania profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania narkomanii  40 281,16 zł.

  1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

W ramach otwartego konkursu ofert w 2017 r. zarząd województwa dofinansował 10 organizacji pozarządowych na kwotę 75 000 zł. Priorytetem było wsparcie działań nakierowanych na edukację oraz profilaktykę w zakresie problematyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych oraz leczenie, rehabilitacja oraz ograniczenie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna. Zadania skierowane były przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Promowano zdrowy styl życia, wolny od uzależnień. Przygotowano młodych wolontariuszy do pracy profilaktycznej i edukacyjnej.  Zorganizowano warsztaty dla rodziców i nauczycieli. Dofinansowano kampanię edukacyjną na Przystanku Woodstock. Pomocą objęto również osoby po terapii uzależnień, w tym osoby bezdomne.

2. Działania prewencyjne:

Zarząd województwa przekazał w formie darowizny dla Lubuskiej Policji,144 urządzenia typu „DrugWipe 6S” do badania głównych grup narkotyków w ślinie. Urządzenia zakupione zostały w celu ograniczenia szkód zdrowotnych i patologicznych zachowań na drogach województwa lubuskiego i były wykorzystane w pracy policjantów garnizonu lubuskiego.

W 2017 roku narkotesty zostały rozdysponowane jednostkom szczebla miejskiego i powiatowego garnizonu lubuskiego oraz Sekcji Zabezpieczenia Autostrad Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Od czerwca 2017 r. do października 2017 r. lubuscy policjanci służb ruchu drogowego przeprowadzili 119 badań na zawartość głównych grup narkotyków w ślinie. Prowadzone kontrole mają duże oddziaływanie prewencyjne mające istotny wpływ na kształtowanie osobowości młodzieży. W 2017 r. policjanci poddali badaniom narkotestami 669 osób, z czego 113 badanych kierowało pojazdem pod działaniem narkotyku. Na zakup narkotestów wydatkowano kwotę: 11 975,04 zł.

3. Kampanie społeczne:

Od 2016 r. ROPS w Zielonej Górze jest współorganizatorem „Lubuskiego Pikniku Zdrowia” podczas którego realizuje kampanię społeczną pn. „Stop uzależnieniom”. Przedsięwzięcie ma na celu promocję wśród mieszkańców województwa zdrowego stylu życia służącego zapobieganiu używania substancji psychoaktywnych poprzez zachęcenie do poszukiwania alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego. Łącznie na kampanię wydatkowano: 9 256,50 zł.

4. Konferencja:

ROPS wraz z Ekspertem Wojewódzkim ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii. zorganizował konferencję pn. „Używanie nowych substancji psychoaktywnych przez młodzież. Wyzwaniem dla dorosłych”. Tematem konferencji były aspekty dotyczące właściwości nowych substancji psychoaktywnych, używania dopalaczy przez młodzież w szkole, roli rodziny i rodziców wobec problemu dopalaczy, a także budowanie strategii rozwiązywania łączących się z tym nasilającym zjawiskiem, problemów społecznych.

W konferencji wzięło udział ok. 140 osób - przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych z terenu województwa lubuskiego tj.: pracownicy socjalni, asystenci rodzin, dyrektorzy szkół, kadra pedagogiczna, kuratorzy sądowi, policjanci, przedstawiciele placówek opiekuńczo-wychowawczych.

 

Informacja: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

Zapisz się do naszego newslettera!