Szczegóły aktualności:

Komisja Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

Paweł Tyl | Z prac Komisji Sejmiku | 21-03-2018
Komisja obradowała 21 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze. Opiniowała m.in. wojewódzkie programy: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie propozycji podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w 2018 roku: w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,  przeciwdziałania narkomanii oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających w 2018 roku na realizację zadań samorządu województwa lubuskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
4. Zaopiniowanie raportu z realizacji w 2017 r. Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2012 -2017.
5. Zaopiniowanie raportu z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 r.
6. Informacja o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia za okres 01.01.2017- 31.12.2017 r.
7. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 21.02.2018 r.
8. Sprawy różne.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!