Szczegóły aktualności:

Nabór do komisji konkursowej w ramach działania na rzecz seniorów

Joanna Relich | NGO | 23-03-2018

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w ramach działania na rzecz seniorów w województwie lubuskim wynikającego z „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych”

I. Informacje ogólne:

 1. W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 8 lutego 2018 roku otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiegow ramach działania na rzecz seniorów w województwie lubuskim wynikającego
  z „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych”
  , Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Departament Infrastruktury Społecznej zaprasza do wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r.
  poz. 450) na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej złożone oferty.
 2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
 3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za uczestnictwo w posiedzeniach komisji,
  jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 4. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej.

 

II. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. Nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie.
 2. Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

 

III. Zadanie komisji konkursowej:

Zadaniem komisji konkursowej jest opiniowanie złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert
na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w ramach działania na rzecz seniorów w województwie lubuskim wynikającego z „Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych” na podstawie uchwały nr 240/3340/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 6 lutego
2018 roku oraz uchwały nr 244/3410/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 27 lutego 2018 roku.

 

IV. Miejsce i termin złożenia dokumentu:

Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osobę upoważnioną
do składania oświadczenia woli w imieniu organizacji/podmiotu zgłaszającej) należy składać
w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy
ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą
w Gorzowie Wlkp przy ul. ul. Ignacego Mościckiego 6.

 

Termin składania dokumentów – 29 marca 2018 roku.

 

Załącznik:

Formularz zgłoszenia kandydata

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!