Szczegóły aktualności:

Wyniki konkursu w obszarze turystyki regionalnej

Joanna Relich | NGO | 27-03-2018

W dniu 27 marca 2018 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze turystyki regionalnej.

Celem konkursu było wyłonienie ofert i wsparcie organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne związane z promowaniem turystyki i krajoznawstwa w województwie lubuskim poprzez realizację celów Programu Rozwoju Lubuskiej Turystyki do 2020 r., obejmujące w szczególności:

 • rozwój i promowanie konkurencyjnego wizerunku turystycznego regionu,
 • stworzenie kompleksowego systemu informacji i promocji turystycznej oraz oznakowania turystycznego w regionie,
 • rozwój i promocja lubuskich produktów turystycznych i regionalnych,
 • rozwój i promocja wiodących form turystyki w oparciu o główne produkty wizerunkowe województwa lubuskiego,
 • rozwój turystyki transgranicznej i wykorzystanie szans przygranicznego położenia.

W związku z ustanowieniem 2018 rokiem Rzeki Odry dodatkowo premiowane były zadania promujące Rzekę Odrę oraz jej dorzecze w województwie lubuskim, poprzez m.in. :

 • organizację przedsięwzięć turystycznych z wykorzystaniem potencjału rzeki Odry i jej dorzecza,
 • organizację konferencji, warsztatów, podróży studyjnych dla branży turystycznej, dot. wykorzystania  potencjału rzeki Odry oraz jej dorzecza,
 • organizację i promocję aktywnego wypoczynku nad rzeką, poprzez organizację m.in. obozów, warsztatów, spływów dedykowanych turystom  oraz mieszkańcom województwa lubuskiego.  

 

Podmioty, którym udzielono wsparcia - zobowiązane są do przedłożenia co najmniej 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem realizacji zadania prawidłowo wypełnionych aktualizacji (o ile ulegają zmianie w stosunku do złożonej oferty):

 • zaktualizowanego kosztorysu przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego obejmującego kwotę przyznanej dotacji,
 • zaktualizowanego opisu poszczególnych działań,
 • zaktualizowanego harmonogramu zadania.

Wymagane wzory dokumentów niezbędne do sporządzenia umowy, dostępne są na stronie www.lubuskie.pl w BIP, zakładka organizacje pozarządowe, otwarte konkursy ofert, druki do pobrania.  

Dokumenty należy niezwłocznie dostarczyć osobiście lub przesłać na adres:

Departament Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, 65- 057 Zielona Góra.

 

Uzupełnienie informacji - zgodnie z treścią ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze turystyki regionalnej organizacje, którym przyznane zostało wsparcie zobowiązane są do dostarczenia:

 • w przypadku podmiotów nie wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego kopię aktualnego wypisu z ewidencji prowadzonej przez właściwego starostę lub prezydenta (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany);
 • w przypadku kościelnych osób prawnych: zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz upoważnienie dla proboszcza/przeora o reprezentowaniu parafii/zakonu i zaciąganiu zobowiązań finansowych i dekret powołujący kościelną osobę prawną;
 • statut organizacji pozarządowej, podmiotu;
 • w przypadku oddziału terenowego organizacji składającej ofertę niezbędne jest załączenie pełnomocnictwa zarządu głównego dla przedstawicieli ww. oddziału do składania w imieniu tej organizacji oświadczeń woli.

Do pobrania:

tabela z wynikami

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!