Szczegóły aktualności:

10. Posiedzenie Komitetu Monitorującego

Justyna Milian | Interreg | 29-03-2018

W dniach 4-5 kwietnia 2018r. w Cottbus po raz X będzie obradował Komitet Monitorujący Programu INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020.

W dniach 4-5 kwietnia 2018r. pod głososwanie członków X Komitetu Monitorującegp poddane będą projekty z:

Osi Priorytetowej II „Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport”

  • Priorytet inwestycyjny 7b: „Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi
    • dostępna kwota  w naborze            5.716,361 EUR
  • Priorytet inwestycyjny 7c: „Rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku i niskoemisyjnych (w tym o obniżonej emisji hałasu) systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej“
    • dostępna kwota  w naborze            2.000,000 EUR

Osi Priorytetowej IV „Integracja mieszkańców i współpraca administracji”

  • Cel 6 Wzmocnienie współpracy transgranicznej instytucji i obywateli we wszystkich aspektach życia publicznego
    • dostępna kwota  w naborze            3.410,070,20 EUR

W posiedzeniu weźnie udział członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak. Pod obrady członków Komitetu Monitorującego poddane zostaną m.in. propozycje zmian w Regulaminie, zmiany w harmonogramie naborów, w podręczniku Beneficjenta głównie w zakresie kryteriów kwalifikalności wydatków oraz zmiany w projektach, zmiany w zakresie jednostki kontraktująco-wypłacającej oraz Instytucji Audytowej.

 

 

 

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!