Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Komitetu Monitorującego INTERREG Brandenburgia – Polska

Małgorzata Tramś-Zielińska | Współpraca Zagraniczna | 10-04-2018

W dniach 4 - 5.04.2018 r w Cottbus po raz X obradował Komitet Monitorujący Programu INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020. Podczas posiedzenia zostały zatwierdzone projekty OP II „Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport” 7B i 7C oraz IV OP "Współpraca administracji i mieszkańców".

Wartość przewidziana w naborze w II OP 7b: „Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi to 5,7 mln Euro. Komitet do dofinansowania wybrał 2 projekty:

  1. Projekt pt. „Pogłębienie współpracy  administracji partnerskich  powiatów poprzez inwestycje w transgraniczną sieć dróg”. Wnioskodawcą projektu jest Powiat Słubicki wraz z Powiatem  Oder – Spree. Dofinansowanie projektu to 3.316.054,09 EUR. W ramach projektu zostanie przeprowadzona przebudowa drogi znajdującej się w Powiecie Słubickim o nr 1254F Nowe Biskupice – Rzepin oraz bliźniaczej drogi znajdującej się w Powiecie Odra – Szprewa nr K6755, która łączy autostrady A12 i A10. Wybudowana zostanie również ścieżka  rowerowa pomiędzy miejscowościami Gajec  - Rzepin.
  2. Projekt, który jako następny otrzymał dofinansowanie to projekt Województwa Lubuskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Powiatu Krośnieńskiego oraz Powiatu Oder –Spree. „Rozwój ważnych połączeń drogowych w sieci dróg transgranicznych na obszarze Powiatu Odra-Sprewa i Powiatu Krośnieńskiego” Projekt zakłada przebudowę ulicy Kresowej w Gubinie, przebudowę drogi DW nr 138 na odc. Jaromirowice – Wałowice. Po stronie niemieckiej wyremontowana zostanie droga powiatowa K6747. W ramach projektu wybudowane zostaną również po obu stronach granicy ścieżki rowerowe. Dofinansowanie projektu wynosi 2.400.111,31 EUR 

Kwota  przyznanego dofinansowania na przebudowę dróg wynosi 5.716.165,4 EUR. Łącznie zostanie wyremontowanych 18,909 km dróg, powstanie 4,79 km nowych  ścieżek rowerowych.

W ramach II OP 7C: „Rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku i niskoemisyjnych (w tym o obniżonej emisji hałasu) systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej“ kwota alokacji dostępnej w naborze to 2.000,000 EUR

W ramach tej osi dofinansowanie o wartości 544.00,00 EUR otrzymał Projekt Pt. "GUB-E-BUS" - wspólna mobilność transgraniczna w Euromieście Guben-Gubin. Partnerami projektu są Miasta partnerskie Gubin – Guben. Głównym celem projektu jest stworzenie podstawy dla poprawy transgranicznej (przyjaznej środowisku) mobilności w miastach Guben i Gubinie. Efekty projektu mają wpłynąć na poprawę oferty trans-granicznej komunikacji w całym obszarze wsparcia. Aktualnie w mieście Guben i Gubinie istnieją dwa niezależne od siebie systemy komunikacji. Celem tego projektu jest zweryfikowanie obu systemów, poszukiwanie wspólnych punktów oraz podobieństw, przeanalizowanie obowiązujących europejskich oraz krajowych ram prawnych, a ostatecznie połączenie ze sobą obu systemów. W ramach tego projektu zostanie zbadana sytuacja wyjściowa dla stworzenia transgranicznej sieci komunikacyjnej i na podstawie wyników tej analizy będą poszukiwane nowe, innowacyjne rozwiązania

 

Oś Priorytetowa IV „Integracja mieszkańców  i współpraca administracji”

Alokacja dostępna w naborze to  3.410.070,20 EUR. W tej Osi priorytetowej zostały zgłoszone 3 projekty. Projekty otrzymały wnioskowane dofinansowanie  w kwocie 930.508,69 EUR.

1.       „Platforma do badań nad rozwiązaniami SmartGrid oraz testowania algorytmów (...)”. Partnerami projektu są Uniwersytet Zielonogórski  wraz IHP Leibniz-Institut für Innovative. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 137.264,32 EUR

Celem projektu jest pogłębienie współpracy naukowej miedzy Instytutem Metrologii, Elektroniki i Informatyki (IMEI) Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Instytutem Badawczym IHP we Frankfurcie nad Odra. Jest ona szczególnie ukierunkowana na usystematyzowanie prac zorientowanych na wspólny rozwój technologii związanej z systemami i algorytmami zarzadzania energią w inteligentnych sieciach energetycznych (Smart Grid). Temat ten jest bardzo aktualny i istotny dla zrównoważonego rozwoju – zaspokojenie potrzeb naszego pokolenia nie umniejszając szans przyszłych pokoleń na zaspokojenie ich potrzeb.

2.      
„Kultura, głupcze! Wzmocnienie strategicznego partnerstwa w obszarze kultury - etap I”.

Partnerzy projektu SMOK Słubicki Miejski Ośrodek Kultury oraz Messe und Veranstaltungs GmbH Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 273.181,27 EUR

Projekt ma na celu stworzenie wspólnej i harmonijnie zintegrowanej przestrzeni usług kulturalnych dopasowanych do potrzeb mieszkańców dwumiasta oraz podnoszących jego atrakcyjność turystyczną. Harmonijny, pozbawiony barier, rynek usług kulturalnych oraz wspólna komunikacja skierowana do mieszkańców i gości dwumiasta są podstawą wieloletniego działania, którego szerszym celem jest budowanie tolerancyjnego, otwartego społeczeństwa, żyjącego w atrakcyjnym miejscu, będącym najlepszą egzemplifikacją wartości wspieranych przez UE.                                                     

  • Stworzenie zintegrowanej strategii komunikacji imprez w przestrzeni dwumiasta;
  • Stworzenie jednolitego, transgranicznego kalendarza wydarzeń kulturalnych;                   
  • Ticketing - transgraniczna sprzedaż biletów;
  • Wsparcie promocji “marek kulturalnych dwumiasta;”
  • Warsztaty dla amatorów.                                                                                                                                                                                                        3. „Polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne” Partnerzy projektu to  Fundacja "Współpraca" oraz GSJ-GESELLSCHAFT für SPORT und JUGENDSOZIALARBEIT GmbH

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 508.777,10 EUR

Projekt zawiera cykl szkoleń i wykładów na których przekazana zostanie wiedza z zakresu integracji oraz edukacji europejskiej. Zajęcia edukacyjne uzupełniane będą wyjazdami integracyjnymi, wycieczkami krajoznawczymi i zajęciami rekreacyjnymi. Projekt ma umożliwić młodzieży samodzielne nabywanie wiedzy i umiejętności, przybliżać obyczaje innej kultury, służyć przełamywaniu uprzedzeń i pozbywaniu się stereotypów poprzez poznawanie ważnych problemów w społecznościach lokalnych. W każdym warsztacie będzie uczestniczyć młodzież  z Polski i Niemiec. Projekt będzie realizowany przez 3 lata. Uczestnikami będą studenci i młodzież szkolna (15-25 lat), która chce zdobyć i poszerzyć swoją wiedzę na temat wspólnego dziedzictwa kulturowego, historii, ekologii. Projekt poszerzy wiedzę uczestników z zakresu kultury i historii ziem przygranicznych, rozbuduje u młodzieży i studentów postawę proeuropejską, pokaże im roli, jaką mają do odegrania w procesie wzmacniania integracji europejskiej, stworzy ponadnarodowe indywidualne relacje interpersonalne, pozwoli również na opanowanie języka obcego w stopniu komunikatywnym.

Suma dofinansowania w OP IV „Integracja mieszkańców i współpraca administracji” wyniosła 930.508,69 EUR

 

Informacja: Biuro Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Galeria zdjęć

Posiedzenie Komitetu Monitorującego INTERREG Brandenburgia – Polska

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!