Szczegóły aktualności:

Dynamika w lubuskiej gospodarce

Małgorzata Tramś-Zielińska | Warte uwagi | 10-04-2018

Jak wynika z danych Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze w lutym br. w podstawowych obszarach gospodarki województwa obserwowano wzrost dynamiki w stosunku do notowanej w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wzrosło zatrudnienie, obniżyła się stopa bezrobocia, wzrosła produkcja budowlano-montażowa.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 129,4 tys. osób i wzrosło w skali roku w tempie do obserwowanego w styczniu br.

Wzrost przeciętnego zatrudnienia, w skali roku, zanotowano m.in. w przedsiębiorstwach prowadzących działalność profesjonalną, naukową i techniczną (o 31,0%), a także w zakresie: transportu i gospodarki magazynowej (o 11,3%), budownictwa (o 5,5%), przetwórstwa przemysłowego (o 3,9%).

Stopa bezrobocia rejestrowanego obniżyła się w stosunku do notowanej przed miesiącem i przed rokiem, na koniec lutego 2018 r. wyniosła 6,9%.

Najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano ponownie w Gorzowie Wlkp. (2,9%, wobec 4,4% przed rokiem), w powiecie słubickim (3,3%, wobec 4,5%) i w Zielonej Górze (3,6%, wobec 4,3%).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3902,64 zł i podobnie jak w poprzednich miesiącach ukształtowało się na wyższym poziomie niż w analogicznym okresie ub. roku, jednak tempo wzrostu było niższe niż przed miesiącem.

Produkcja sprzedana wyniosła 2942,9 mln zł (w cenach bieżących) i była wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (w cenach stałych), przy czym tempo wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu w skali roku było wolniejsze niż w poprzednim miesiącu.

Produkcja budowlano–montażowa w omawianym miesiącu wyniosła 50,8 mln zł. Tempo wzrostu w skali roku było nadal wysokie (po spadku przed rokiem). Produkcja zwiększyła się w przedsiębiorstwach zajmujących się w przeważającej części swojej działalności budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, a także w przedsiębiorstwach działających w zakresie budowy budynków.

Tempo wzrostu sprzedaży detalicznej w skali roku było niższe od notowanego przed miesiącem. Podobnie jak przed miesiącem, wzrost sprzedaży detalicznej w skali roku zanotowano w większości rodzajów działalności.

Więcej informacji znajduje się w „Komunikacie o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubuskiego w lutym 2018 r.” na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze http://zielonagora.stat.gov.pl/


Informacja: Urząd Statystyczny w Zielonej Górze

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!