Szczegóły aktualności:

Kolejne miliony euro trafią do regionu

Dariusz Nowak | Wydarzenia | 17-04-2018
Dzięki ustaleniom, które zapadły podczas ostatniego posiedzenia Komitetu Monitorującego Program INTERREG Brandenburgia – Polska do województwa lubuskiego trafi ponad 7 mln euro. Wszystko za sprawą 6 polsko-niemieckich projektów. Część z nich dotyczy infrastruktury drogowej. - Likwidujemy wąskie gardła, które powodowały do tej pory brak możliwości dojazdu do dwóch autostrad istniejących na granicy z Niemcami. To ułatwi połączenie z całym regionem – twierdzi członek zarządu Tadeusz Jędrzejczak.

Pierwsze trzy projekty zostały zatwierdzone w ramach II Osi Priorytetowej  „Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport”. Dwa z nich dotyczą remontu lokalnych tras i budowy ścieżek rowerowych. Mowa tu m.in. o projekcie powiatu słubickiego, który dzięki współpracy z niemieckim partnerem przeprowadzi prace na drodze Nowe Biskupice – Rzepin i Gajec - Rzepin.
Pozytywną opinię Komitetu uzyskał także projekt Zarządu Dróg Wojewódzkich, Powiatu Krośnieńskiego oraz Powiatu Oder –Spree. Zakłada on przebudowę ulicy Kresowej w Gubinie i DW nr 138 na odc. Jaromirowice – Wałowice. Ponadto w ramach projektu po obu stronach granicy powstaną ścieżki rowerowe. Wartość obydwu zadań to 5,7 mln euro. Łącznie wyremontowanych zostanie blisko 19 km dróg i zbudowanych prawie 5 km nowych tras dla cyklistów.

W ramach OP II zatwierdzono również projekt „GUB-E-BUS”. Dotyczy on transportu w Euromieście Guben-Gubin. Ponad 0,5 mln euro dofinansowania ma pomóc obu samorządom w stworzeniu jednego systemu transgranicznej komunikacji. Na razie chodzi o analizę istniejących rozwiązań i ustalenie możliwych systemów przystosowanych do prawa funkcjonującego w obydwu krajach. - Projekt odpowie na trzy pytania dotyczące: opłacalności wspólnego transportu po dwóch stronach granicy, uwarunkowań prawnych i zapotrzebowania, co do prowadzenia wspólnej komunikacji. Przepływ ludzi jest jednym z elementów funkcjonowania UE. Chcemy mieć na niego wpływ – tłumaczy Tadeusz Jędrzejczak.

Kolejne trzy projekty zostały zatwierdzone w ramach OP IV „Integracja mieszkańców  i współpraca administracji”. Na tym polu inicjatywą wykazał się m.in. Uniwersytet Zielonogórski. Uczelnia wspólnie zIHP Leibniz-Institut für Innovative za blisko 140 tys. euro zrealizuje projekt „„Platforma do badań nad rozwiązaniami SmartGrid oraz testowania algorytmów (...)”. Chodzi o systemy i algorytmy pozwalające zarzadzania energią w sieciach energetycznych. – Budowa różnych ekologicznych elektrowni jest bardzo skomplikowana. Wymaga odpowiedniej umiejętności wprowadzania i obliczania poborów. Temat jest bardzo aktualny i istotny – przekonuje Radosław Brodzik, dyrektor Departamentu Biura Współpracy Zagranicznej i Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

„Kultura, głupcze! Wzmocnienie strategicznego partnerstwa w obszarze kultury - etap I” to z kolei pomysł realizowany przez niemieckiego partnera i Słubicki Miejski Ośrodek Kultury. Ma on na celu stworzenie wspólnych usług kulturalnych np. jednolitego, transgranicznego kalendarza wydarzeń kulturalnych, transgranicznej sprzedaż biletów, czy też zintegrowanej strategii komunikacji imprez w przestrzeni dwumiasta. – Bardzo często nie wiemy, co dzieje się tuż za naszą granicą. Chcemy to zmienić – zapewnia Radosław Brodzik. Dofinansowanie na wspomniane zadanie to ponad 270 tys. euro.

Ostatni z zatwierdzonych projektów „Polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne” dotyczy cyklu szkoleń i wykładów. Zostanie na nich przekazana wiedza z zakresu integracji oraz edukacji europejskiej. Zajęcia edukacyjne uzupełniane będą wyjazdami integracyjnymi, wycieczkami krajoznawczymi i zajęciami rekreacyjnymi. W każdym warsztacie będzie uczestniczyć młodzież  z Polski i Niemiec. Projekt będzie realizowany przez 3 lata. Uczestnikami będą studenci i młodzież szkolna (15-25 lat). Dofinansowanie na realizacje zadania wyniosło 0,5 mln euro.

WYKAZ PROJEKTÓW PRZYJĘTYCH PRZEZ KOMITET MONITORUJĄCY PROGRAM INTERREG VA BRANDENBURGIA – POLSKA 2014-2020

a) Projekty wybrane w ramach OP II 7b i 7c:

1. Projekt „Pogłębienie współpracy  administracji partnerskich  powiatów poprzez inwestycje w transgraniczną sieć dróg”. Wnioskodawcą projektu jest Powiat Słubicki wraz z Powiatem  Oder – Spree. Dofinansowanie projektu to 3,3 mln euro. W ramach projektu zostanie przeprowadzona przebudowa drogi znajdującej się w Powiecie Słubickim o nr 1254F Nowe Biskupice – Rzepin oraz bliźniaczej drogi znajdującej się w Powiecie Odra – Szprewa nr K6755, która łączy autostrady A12 i A10. Wybudowana zostanie również ścieżka  rowerowa pomiędzy miejscowościami Gajec  - Rzepin.

2. Projekt Województwa Lubuskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Powiatu Krośnieńskiego oraz Powiatu Oder –Spree. „Rozwój ważnych połączeń drogowych w sieci dróg transgranicznych na obszarze Powiatu Odra-Sprewa i Powiatu Krośnieńskiego” Projekt zakłada przebudowę ulicy Kresowej w Gubinie, przebudowę drogi DW nr 138 na odc. Jaromirowice – Wałowice. Po stronie niemieckiej wyremontowana zostanie droga powiatowa K6747. W ramach projektu wybudowane zostaną również po obu stronach granicy ścieżki rowerowe. Dofinansowanie projektu wynosi 2,4 mln euro.

 

3. Projekt "GUB-E-BUS" - wspólna mobilność transgraniczna w Euromieście Guben-Gubin (dofinansowanie o wartości 544 tys. euro). Partnerami projektu są Miasta partnerskie Gubin – Guben. Głównym celem projektu jest stworzenie podstawy dla poprawy transgranicznej (przyjaznej środowisku) mobilności w miastach Guben i Gubinie. Efekty projektu mają wpłynąć na poprawę oferty trans-granicznej komunikacji w całym obszarze wsparcia. Aktualnie w mieście Guben i Gubinie istnieją dwa niezależne od siebie systemy komunikacji. Celem tego projektu jest zweryfikowanie obu systemów, poszukiwanie wspólnych punktów oraz podobieństw, przeanalizowanie obowiązujących europejskich oraz krajowych ram prawnych, a ostatecznie połączenie ze sobą obu systemów. W ramach tego projektu zostanie zbadana sytuacja wyjściowa dla stworzenia transgranicznej sieci komunikacyjnej i na podstawie wyników tej analizy będą poszukiwane nowe, innowacyjne rozwiązania

b) Projekty wybrane w ramach OP IV „Integracja mieszkańców  i współpraca administracji”:

1. „Platforma do badań nad rozwiązaniami SmartGrid oraz testowania algorytmów (...)”. Partnerami projektu są Uniwersytet Zielonogórski  wraz IHP Leibniz-Institut für Innovative. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 137 tys. euro

Celem projektu jest pogłębienie współpracy naukowej miedzy Instytutem Metrologii, Elektroniki i Informatyki (IMEI) Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Instytutem Badawczym IHP we Frankfurcie nad Odra. Jest ona szczególnie ukierunkowana na usystematyzowanie prac zorientowanych na wspólny rozwój technologii związanej z systemami i algorytmami zarzadzania energią w inteligentnych sieciach energetycznych (Smart Grid). Temat ten jest bardzo aktualny i istotny dla zrównoważonego rozwoju – zaspokojenie potrzeb naszego pokolenia nie umniejszając szans przyszłych pokoleń na zaspokojenie ich potrzeb.

2. „Kultura, głupcze! Wzmocnienie strategicznego partnerstwa w obszarze kultury - etap I”.

Partnerzy projektu SMOK Słubicki Miejski Ośrodek Kultury oraz Messe und Veranstaltungs GmbH Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 273 tys. euro.

Projekt ma na celu stworzenie wspólnej i harmonijnie zintegrowanej przestrzeni usług kulturalnych dopasowanych do potrzeb mieszkańców dwumiasta oraz podnoszących jego atrakcyjność turystyczną. Harmonijny, pozbawiony barier, rynek usług kulturalnych oraz wspólna komunikacja skierowana do mieszkańców i gości dwumiasta są podstawą wieloletniego działania, którego szerszym celem jest budowanie tolerancyjnego, otwartego społeczeństwa, żyjącego w atrakcyjnym miejscu, będącym najlepszą egzemplifikacją wartości wspieranych przez UE.                                                     

- stworzenie zintegrowanej strategii komunikacji imprez w przestrzeni dwumiasta;

- stworzenie jednolitego, transgranicznego kalendarza wydarzeń kulturalnych;                   

- ticketing - transgraniczna sprzedaż biletów;

- wsparcie promocji “marek kulturalnych dwumiasta;”

- warsztaty dla amatorów

3. „Polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne” Partnerzy projektu to  Fundacja "Współpraca" oraz GSJ-GESELLSCHAFT für SPORT und JUGENDSOZIALARBEIT GmbH. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 508 tys. euro.

Projekt zawiera cykl szkoleń i wykładów na których przekazana zostanie wiedza z zakresu integracji oraz edukacji europejskiej. Zajęcia edukacyjne uzupełniane będą wyjazdami integracyjnymi, wycieczkami krajoznawczymi i zajęciami rekreacyjnymi. Projekt ma umożliwić młodzieży samodzielne nabywanie wiedzy i umiejętności, przybliżać obyczaje innej kultury, służyć przełamywaniu uprzedzeń i pozbywaniu się stereotypów poprzez poznawanie ważnych problemów w społecznościach lokalnych. W każdym warsztacie będzie uczestniczyć młodzież  z Polski i Niemiec. Projekt będzie realizowany przez 3 lata. Uczestnikami będą studenci i młodzież szkolna (15-25 lat), która chce zdobyć i poszerzyć swoją wiedzę na temat wspólnego dziedzictwa kulturowego, historii, ekologii. Projekt poszerzy wiedzę uczestników z zakresu kultury i historii ziem przygranicznych, rozbuduje u młodzieży i studentów postawę proeuropejską, pokaże im roli, jaką mają do odegrania w procesie wzmacniania integracji europejskiej, stworzy ponadnarodowe indywidualne relacje interpersonalne, pozwoli również na opanowanie języka obcego w stopniu komunikatywnym.

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!