Szczegóły aktualności:

Komisja Budżetu i Finansów

Paweł Tyl | Z prac Komisji Sejmiku | 13-04-2018
Inwestycje w służbie zdrowia oraz wsparcie materialne studentów - to główne tematy posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, która obradowała 13 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Żaganiu.
Porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Informacja na temat Powiatu Żagańskiego i Miasta Żagań.
3. Zaopiniowanie wniosku o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia rezerwy celowej budżetu Województwa Lubuskiego na 2018 rok, zaplanowanej na realizację zadań majątkowych w wysokości 15.000 zł na wydatki bieżące na pokrycie kosztów obsługi prawnej związanej z przygotowaniem, przeprowadzeniem i koordynacją procesu przekazania, w formie aportu, mienia nieruchomego Województwa Lubuskiego na rzecz Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielania pomocy materialnej dla studentów.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie Programu pn. „Lubuskie siłownie pod chmurką" na 2018 rok.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2018-2029.
8. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji w dniach 23 lutego 2018 r. oraz 23 marca 2018 r.
9. Sprawy różne.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!