Szczegóły aktualności:

Lubuskie kusi przyszłych lekarzy z całej Polski (wideo)

Marzena Toczek | Zdrowie | 27-04-2018

Studenci kierunków medycznych mogą liczyć na wsparcie ze strony samorządu województwa. Rusza nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej na rok akademicki 2018/2019. - Będziemy wypłacać po 2 tys. zł miesięcznie studentom kierunków medycznych nie tylko Uniwersytetu Zielonogórskiego, ale z całej Polski! – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak. Warunek jest jeden. – Po zakończeniu nauki muszą podjąć pracę w naszych lubuskich szpitalach.

Materiał filmowy

Stypendia mają pomóc w rozwiązaniu problemu braku lekarzy w regionie lubuskim. Od lat nie tylko w naszym województwie jednostki służby zdrowia mają problem z uzupełnieniem kadry. Zarząd województwa, na przestrzeni ostatnich lat podjął kilka kluczowych działań, które realizowane konsekwentnie zmianiają ten czarny scenariusz. Priorytety samorządu, to obok ułatwienia Lubuszanom dostępu do badań profilkatycznych, także zapewnienie profesjonalnej opieki lekrzy specjalistów.

Marszałek Elżbieta Anna Polak o wysokości stypendium

ściągnij MP3

Deficyt kadry lekarskiej na terenie Lubuskiego w odniesieniu do wskaźnika ogólnopolskiego za rok 2016 dotyczy m.in. diabetologii, chorób wewnętrznych, pediatrii, neurologii i otolaryngologii. - Chcemy stworzyć lekarzom dobre warunki pracy w lubuskich szpitalach, nie tylko wojewódzkich. Potrzebujemy lekarzy. Chcemy, żeby przyszli absolwenci u nas pracowali i tutaj realizowali się zawodowo i prywatnie - podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak.

Marszałek Elżbieta Anna Polak o pracy dla przyszłych lekarzy

ściągnij MP3

Jak tłumaczy Mirosława Dulat, Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia UMWL, braki w personelu medycznym dotyczą niemalże wszystkich specjalizacji.

Mirosława Dulat o deficycie lekarzy w Lubuskiem

ściągnij MP3

Pomoc materialna może być przyznana studentowi III, IV,V lub VI roku studiów, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) jest studentem kierunku lekarskiego;

2) nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej i nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej;

3) zawrze umowę o pomocy materialnej, w której w szczególności zobowiąże się do podjęcia zatrudnienia jako lekarz w wymiarze pełnego etatu w podmiocie leczniczym:

- dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Lubuskie lub

- w którym Województwo Lubuskie posiada udziały albo

- w podmiocie leczniczym mającym siedzibę na terenie Województwa Lubuskiego udostępniającym szkole wyższej prowadzącej kształcenie na kierunku lekarskim, jednostki organizacyjne niezbędne do realizacji zadań polegających na kształceniu przed- i podyplomowym w zawodach medycznych,
w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, niezwłocznie lecz nie później niż rok po ukończeniu studiów i odbyciu stażu podyplomowego, na co najmniej czas odpowiadający łącznemu okresowi pobierania pomocy materialnej, liczonemu pełnymi latami.

4) zobowiąże się do dokonania wyboru specjalizacji lekarskiej w uzgodnieniu z podmiotem leczniczym, w którym podejmie zatrudnienie. Wybór szkolenia specjalizacyjnego powinien nastąpić w obrębie dziedzin medycyny, w których występują niedobory kadry lekarskiej na terenie Województwa Lubuskiego;

5) jego miesięczne dochody na osobę w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku, nie przekraczają dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedzający złożenie wniosku.

Jest to zatem forma pomocy zwrotnej. Studenci, którzy nie dopełnią warunków umowy i nie podejmą pracy w lubuskich szpitalach po zakończeniu studiów, będą musieli zwrócić pełną kwotę stypendium.

Duże zainteresowanie programem wykazują szpitale. Niektóre, jak wyjaśnia Mirosława Dulat, skłonne są nawet dopłacać przyszłym rezydentom.

Mirosława Dulat o zainteresowaniu jednostek ochrony zdrowia

ściągnij MP3

Zainteresowanie są także studenci, którzy coraz częściej szukają informacji na ten temat w departamencie.

Ogłoszenie o naborze zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Tam też szukać należy szczegółowych informacji o programie oraz niezbędnych dokumentów. Nabór potrwa do końca maja.
W budżecie województwa zarezerwowano na ten cel kwotę 900 tys. zł.
http://bip.lubuskie.pl/688/2625/Pomoc_materialna_dla_studentow_kierunkow_lekarskich_-_ogloszenie_naboru/

 

Galeria zdjęć

Stypendia dla studentów kierunków lekarskich

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!