Szczegóły aktualności:

Konkurs w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Joanna Relich | NGO | 26-04-2018

24 kwietnia br. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na działania wynikające z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018 – 2021”

Zgodnie z „Wojewódzkim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018 – 2021”, planowane jest wsparcie zadań, w tym:

  • wspieranie działań służących promocji zdrowego stylu życia, z uwzględnieniem aktywności kulturalnej i sportowej dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku letniego oraz innych form aktywnego spędzania czasu wolnego z elementami profilaktyki;
  • wspieranie działań ukierunkowanych na poszerzenie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie oraz wdrażanie programów rozwijających kompetencje wychowawcze rodziców i wychowawców sprzyjające kształtowaniu postaw i zachowań prozdrowotnych dzieci i młodzieży;
  • wzmacnianie abstynenckich postaw i zachowań wśród dzieci i młodzieży;
  • wspieranie działań w zakresie zwiększania dostępności do istniejących form wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu.

Zasięg oddziaływania realizowanego zadania (co najmniej regionalny, może być również ponadregionalny a także międzynarodowy).

Konkurs obejmuje zadanie, którego zakończenie nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 roku z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie.

Na realizację ww. zadania przeznaczono środki w wysokości 120.000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego projektu może wynieść do 15.000 zł.

Oferty należy złożyć do dnia 17 maja 2018 roku w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6 lub korespondencyjnie.

O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego, w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie zamieszczono w BIP:

http://bip.lubuskie.pl/683/2632/Ogloszenie_otwartego_konkursu_ofert_na_wsparcie_w_2018_roku_realizacji_zadania_publicznego_Wojewodztwa_Lubuskiego_w_obszarze_przeciwdzialania_uzaleznieniom_i_patologiom_spolecznym_na_dzialania_wynikajace_z__E2_80_9EWojewodzkiego_Programu_Profilaktyki_i_Rozwiazywania_Problemow_Alkoholowych_na_lata_2018__E2_80_93_2021_E2_80_9D/

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!