Szczegóły aktualności:

Smog – działania samorządu

Łukasz Chybiński | Warte uwagi | 16-05-2018

Zarząd Województwa Lubuskiegow ramach prowadzonych konsultacji społecznych projektów uchwał Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa lubuskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji,  w których następuje spalanie paliw, zaprasza dnia 18 maja 2018r. w  godzinach od 11.00  do 15.00 do Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7 w Zielonej Górze, na konferencję pn. Smog – działania samorządu.

Konferencja Smog – działania samorządu

18 maja 2018 roku

Ekspertyza wskazująca efekt ekologiczny wprowadzania na obszarze województwa  lubuskiego, ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw stałych

Tematy wystąpień na Konferencji:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze

 1. Stan jakości powietrza w województwie lubuskim – wyniki pomiarów jakości powietrza oraz metodyka dokonywania pomiarów stężeń substancji w powietrzu

Atmoterm S.A.

 1. Programy ochrony powietrza stref województwa lubuskiego oraz efekty ich realizacji
  1. Wpływ poszczególnych źródeł substancji na rejestrowane stężenia – przyczyna występowania przekroczeń stężeń normowanych substancji
  2. Wymagania stawiane kotłom grzewczym zgodnie z obowiązującymi normami
  3. Wyniki przeprowadzonej ankietyzacji antysmogowej wśród samorządów województwa lubuskiego
  4. Możliwe do realizacji scenariusze działań naprawczych mających przyczynić się do poprawy jakości powietrza w województwie
  5. Propozycje uchwał antysmogowych dla stref województwa lubuskiego
   1. podstawa prawna wprowadzenia ograniczeń
   2. zakres czasowy i terytorialny wprowadzanych ograniczeń
   3. możliwość kontroli wprowadzonych ograniczeń

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

 1. Możliwości finansowania działań służących poprawie jakości powietrza

Atmoterm S.A.

 1. Dynamiczna mapa jakości powietrza

Atmoterm S.A.

 1. Harmonogram prac nad podjęciem Uchwał wprowadzających ograniczenia w zakresie stosowania urządzeń grzewczych

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!