Szczegóły aktualności:

Majowa sesja sejmiku

Małgorzata Tramś-Zielińska | Sejmik | 21-05-2018

W Sali Kolumnowej odbyła się XLV zwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego. Radni wysłuchali m.in. informacji na temat uczelnianych jednostek badawczo-rozwojowych, raportów o stanie bezpieczeństwa sanitarnego, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz analizy stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego. W interpelacjach radnych dominowały tematy drogowe i inwestycyjne.

 

W sesji uczestniczyło 24 radnych, a wśród gości byli m.in. posłanka Krystyna Sibińska, senator Waldemar Sługocki, poseł Jerzy Materna, posłanka Katarzyna Osos, a także Mariusz Herbut prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz prezesi szpitali w Zielonej Górze Marek Działoszyński i w Gorzowie Jerzy Ostrouch.

 

W ramach interpelacji radny Tadeusz Pająk postulował w sprawie rozpoczęcia procedury budowy północnego zjazdu z trasy S3 na wysokości Sulechowa, gdyż jest tam tylko jeden zjazd, podczas gdy Świebodzin czy Skwierzyna mają po dwa zjazdy. Sulechów jest jedynym miastem z tylko jednym  węzłem na S3. W tej sprawie interweniowali także radni Edward Fedko i Mirosław Marcinkiewicz (wiceprzewodniczący Sejmiku). Tomasz Możejko pytał co dalej z kompleksem energetycznym Gubin-Brody, czy zarząd posiada informacje o jego planowanej realizacji. Radna Grażyna Dereń pytała o ekrany akustyczne przy szkole w Gorzowie, o produkty tradycyjne na dni województwa, a także o powołanie oddziału geriatrycznego w Torzymiu.

 

Klaudiusz Balcerzak złożył interpelację w sprawie bezpieczeństwa na drodze 278. Sprawę bezpieczeństwa na drogach poruszyła też radna Anna Chinalska, wnosząc o wykoszenie pobuczy na drodze Świebodzin – Krosno Odrz. Edward Fedko poruszył problem złego stanu kładki pieszo-rowerowej w Międzyrzeczu, a także postulował budowę ścieżki rowerowej w Trzcielu. Radny Franciszek Wołowicz interweniował w sprawie jakości tzw. autostrady A18, prosząc, by w przypadku braku poprawy tej jakości, przystosować tylko jedną jezdnię do ruchu dwukierunkowego. Adresatem interpelacji dotyczących dróg krajowych, dróg ekspresowych i autostrad powinna być administracja rządowa, dlatego samorząd województwa może w tych sprawach jedynie apelować a w szczególnych przypadkach – podejmować interwencje formalne.

 

Przewodniczący Czesław Fiedorowicz również poruszył temat kompleksu energetycznego Gubin-Brody, podkreślając, że należy zwrócić się z zapytaniem do premiera Morawieckiego, gdyż decyzje należą do rządu oraz inwestora, czyli Polskiej Grupy Energetycznej. Pytał też o dalsze losy korespondencji urzędu marszałkowskiego z ministerstwem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej w sprawie projektu mostu na Odrze w Milsku.

 

Marszałek Elżbieta Anna Polak poinformowała, że ministerstwo gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej negatywnie zaopiniowało projekt mostu, uwzględniający początkowe rzędne, gdyż resort uważa, że konstrukcja powinna mieć 7 m wysokości. – Wystąpiliśmy o dodatkowe pieniądze na zrekompensowanie zwiększonych kosztów budowy mostu z tego tytułu – powiedziała marszałek. – Nie mamy na to odpowiedzi.

 

W sprawie kompleksu energetycznego Gubin-Brody, marszałek podkreśliła, że przyznanie koncesji należy do rządu, a podczas wizyty premiera (ówczesnego wicepremiera) Mateusza Morawieckiego w Zielonej Górze dwa lata temu, wręczono mu stanowiska Sejmiku w tej sprawie, ale do dziś żadna odpowiedź nie wpłynęła. – Wciąż nie ma decyzji, czujemy się trochę jakbyśmy byli wykluczonym województwem, chcielibyśmy, żeby nasza gospodarka była oparta o bogate złoża surowców naturalnych – dodała marszałek.

 

Radna Małgorzata Gośniowska-Kola pytała m.in. o terminy pielęgnacji zieleni przy drogach, których dokonuje ZDW. O terminach koszenia poboczy poinformował dyrektor ZDW Paweł Tonder. Na wszystkie zgłoszone interpelacje radni otrzymają odpowiedzi pisemnie.Porządek obrad:

1.    Otwarcie obrad XLV zwyczajnej sesji Sejmiku.
2.    Przyjęcie porządku obrad sesji.
3.    Wnioski i interpelacje.
4.    Informacja na temat bieżącej pracy Zarządu Województwa Lubuskiego.
5.    Informacja na temat Lubuskiego  Ośrodka  Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku.
6.    Informacja na temat Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie.
7.    Raport o stanie bezpieczeństwa sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w województwie lubuskim w 2017 roku.
8.    Analiza stanu porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie województwa lubuskiego za 2017 rok.
9.    Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w województwie lubuskim.
10.    Informacja na temat planowanej w gminie Bytom Odrzański inwestycji polegającej na budowie podziemnych magazynów węglowodorów w kawernach po eksploatacji soli kamiennej.
11.    Informacja o działalności Samorządowych Kolegiów Odwoławczych.
12.    Sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w Zielonej Górze w 2017 roku.
13.    Ocena sytuacji na lubuskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w ramach Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia.
14.    Realizacja Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2017.
15.    Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku”.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Gorzów Wielkopolski.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/224/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 maja 2012 roku w sprawie utworzenia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.
18.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Lubuskiego w roku 2018 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa lubuskiego.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dwóch odcinków dróg wojewódzkich nr 137 w m. Międzyrzecz oraz nr 296 w m. Żagań.
20.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Górze.
21.    Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czerwieńsk prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 279 w Leśniowie Wielkim.
22.    Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2018 rok.
23.    Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2018-2029.
24.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia osób do składu Kapituły „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
25.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania Sławomirowi Kordyjalikowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
26.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania Konradowi Januszowi Stanglewiczowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
27.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania Grażynie Stefanii Walkowiak „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
28.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania Ryszardowi Malitowskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
29.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania Krzysztofowi Baługowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
30.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania Andrzejowi Winiszewskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
31.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania Andrzejowi Grzegorzowi Nawrockiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
32.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania Markowi Turowskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
33.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania Izabeli Olimpii Patek „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
34.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania Robertowi Trębowiczowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
35.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania Barbarze Marii Iwlew „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
36.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania Grażynie Krzyśko „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
37.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania Ryszardowi Patalasowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
38.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tomaszowi Marianowi Rybarczykowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
39.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania Stowarzyszeniu Artystów Współczesnej Kultury Ludowej „Wierzbniczanki" „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
40.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania Kołu Łowieckiemu „Żuraw” Brójce „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
41.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania Zespołowi Śpiewaczemu „Ale Babki" „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
42.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania Celinie Marii Margowniczy „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
43.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania Alla Trofimenkova-Herrmann „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
44.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania Adamowi Konstantemu Jaskulskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
45.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania Mirosławowi Zbigniewowi Glazowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
46.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tomaszowi Chodorowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
47.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania Aleksandrowi Lechowi Kozłowskiemu „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
48.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania Tomaszowi Miechowiczowi „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
49.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania Kazimierze Potockiej „Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Lubuskiego”.
50.    Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego.
51.    Sprawy różne.
52.    Zamknięcie obrad XLV sesji Sejmiku.

Galeria zdjęć

XLV sesja Sejmiku

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!