Szczegóły aktualności:

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2017 r.

Małgorzata Tramś-Zielińska | Sejmik | 21-05-2018

Radni województwa zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku”. Współpraca obejmowała zadania m.in. o charakterze finansowym i pozafinansowym.

Współpraca finansowa:

KONKURSY

W 2017 r. współpraca na płaszczyźnie finansowej pomiędzy Samorządem Województwa Lubuskiego, a III sektorem realizowana była w formie m.in. otwartego konkursu ofert ogłaszanego przez zarząd województwa z pominięciem otwartego konkursu ofert oraz odstępując od procedury otwartego konkursu ofert.

Ogłoszono 10 otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w poszczególnych obszarach wynikających z Programu:

- 1 konkurs w obszarze pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania narkomanii oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

- 2 konkursy w obszarze promocji województwa,

- 1 konkurs w obszarze kultury, turystyki regionalnej i przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom  społecznym,

- 3  konkursy w obszarze kultury fizycznej,

- 1 konkurs o udzielenie z budżetu województwa lubuskiego w roku 2017 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa lubuskiego,

- 1 konkurs na wyłonienie operatora projektu pn. „Lubuskie Inicjatywy Młodzieżowe” – Budżet Inicjatyw Obywatelskich, któremu zleca się obsługę projektu i wybór ofert,

- 1 konkurs na prowadzenie ośrodka adopcyjnego na terenie województwa lubuskiego przez okres 5 lat, z realizacją zadania od 2017 roku (został ogłoszony 28 grudnia 2016 roku).

Ponadto odstępując od procedury otwartego konkursu ofert ogłoszony został nabór dotyczący możliwości uzyskania dotacji na wsparcie zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego na terenie województwa lubuskiego oraz dofinansowano wniosek złożony przez Diecezję Zielonogórsko-Gorzowską w Zielonej Górze na prace spowodowane pożarem Katedry w Gorzowie Wlkp.

Kwota 4.954.459,00 zł przeznaczona została na realizację zadań publicznych w ubiegłym roku. W ramach powyższych procedur przekazano oferentom kwotę 4.685.059,00 zł, z tego na dzień 31 grudnia 2017 roku wykorzystano 4.677.247,74 zł,co stanowi 99,83 %.

Ilość zawartych umów w następujących obszarach (tryb konkursowy) – łącznie 371 umów: pomoc społeczna  - 9, promocja województwa – 22,  rehabilitacja – 5,  kultura – 29, kultura (zabytki) – 24, kultura fizyczna – 235, turystyka regionalna – 13, przeciwdziałanie alkoholizmowi – 12, przeciwdziałanie narkomanii – 10, piecza zastępcza – 8, ośrodek adopcyjny – 1, kultura (zabytki – katastrofa budowlana) – 1, ratownictwo wodne – 1, na rzecz młodzieży – 1.

TRYB POZAKONKURSOWY

Na realizację zadań w trybie pozakonkursowym, dofinansowywanych na podstawie art. 19a przedmiotowej ustawy, Samorząd Województwa Lubuskiego przekazał organizacjom pozarządowym kwotę 223.545,64 zł, z tego na dzień 31 grudnia 2017 roku wykorzystano 216.521,36 , co stanowi 96,86 %.

Ilość zawartych umów w następujących obszarach (tryb pozakonkursowy) – łącznie 50 umów: ochrona zdrowia – 10, rehabilitacja –  PFRON –5,  edukacja – 5, kultura – 4, kultura fizyczna – 12, turystyka regionalna – 1, integracja europejska – 6, przeciwdziałanie alkoholizmowi – 7.

PFRON

W ramach środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom w wyniku ogłoszenia 2 konkursów przekazano oferentom kwotę 485.670,00 zł, z tego na dzień 31 grudnia 2017 roku wykorzystano kwotę 485.204,59 , co stanowi 99,90 %.

Ilość zawartych umów – 26.

Jednocześnie w ramach dofinansowania robót budowlanych, dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, dofinansowanie otrzymała 3 organizacje pozarządowe na kwotę 240.000,00 zł, z tego na dzień 31 grudnia 2017 roku wykorzystano kwotę 240.000,00 .

Realizując zadanie związane z utworzeniem i działaniem zakładów aktywności zawodowej w 2017 roku ze środków PFRON, dofinansowanie otrzymała 1 organizacja pozarządowa na utworzenie i działanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamieniu Wielkim – kwota przyznanego dofinansowania 511.500,00 zł (kwota wydatkowana na dzień 31 grudnia 2017 roku – 489.533,60 zł).

Współpraca pozafinansowa obejmowała: wzajemne informowanie o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu ujednolicenia i zharmonizowania tych kierunków, konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego, konsultacje społeczne z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli podmiotów Programu oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej. Inne formy współpracy dotyczyły np. organizowania spotkań, konsultacji, posiedzeń, szkoleń, narad, konferencji, seminariów, inicjatyw podejmowanych przez podmioty Programu objętych patronatem Marszałka Województwa Lubuskiego.

Konsultowanie projektów aktów prawa miejscowego:

W ramach prac nad przygotowaniem projektu „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku”:

- zaproszono przedstawicieli III sektora do zgłaszania propozycji dotyczących powyższego dokumentu. Propozycje do ww. dokumentu można było składać w terminie od 14 sierpnia 2017 roku do 15 września 2017 roku.

- Konsultacje przeprowadzono od 19 października 2017 roku do 30 października 2017 roku  poprzez upublicznienie projektu Programu na stronie internetowej Urzędu – www.lubuskie.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie www.rops.lubuskie.pl. Nie wpłynęły żadne uwagi ani propozycje,

- projekt Programu został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzką Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego. Z uwagi na wpisanie do projektu Programu działań na rzecz seniorów w województwie lubuskim, celem wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej został on również pozytywnie zaopiniowany przez Lubuską Społeczną Radę Seniorów.

-  projekt zaakceptowany na posiedzeniu Zarządu Województwa Lubuskiego 7 listopada 2017 roku, został przekazany na posiedzenie właściwej Komisji Sejmiku Województwa, a w dalszej kolejności skierowany pod obrady Sejmiku Województwa Lubuskiego.

W 2017 roku kolejnymi aktami prawa miejscowego, które były konsultowane według zasad określonych w uchwale Sejmiku Województwa Lubuskiego z 21 września 2010 r. były m.in.: projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Puszcza Drawska”, projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Krośnieńska Dolina Odry”, projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie Krzesińskiego Parku Krajobrazowego, projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa”, projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego zmieniający uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Pojezierze Sławsko-Przemęckie”, projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego zmieniający uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Dolina Szprotawki”.

Konsultacje społeczne z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego:

W 2017 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze przeprowadził z podmiotami Programu konsultacje projektu Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych, który obowiązuje od 2018 roku (przyjęty 13 grudnia 2017 roku). Głównym celem Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych jest poprawa jakości i warunków życia osób starszych w województwie lubuskim. Program jest odpowiedzią na wyzwania lat współczesnych, określa politykę województwa prowadzoną wobec osób starszych, cele oraz kierunki działań pozwalające na kształtowanie regionu, jako przyjaznego wszystkim mieszkańcom.

Informacja: Departament Infrastruktury Społecznej

Zapisz się do naszego newslettera!