Szczegóły aktualności:

O lubuskim rynku pracy

Małgorzata Tramś-Zielińska | Sejmik | 21-05-2018

Radni województwa zapoznali się z oceną sytuacji na lubuskim rynku pracy i realizacją zadań w zakresie polityki rynku pracy w ramach Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia.

Na koniec marca 2018 r. liczba bezrobotnych wyniosła 24 862 osoby. W porównaniu z poprzednim miesiącem odnotowano spadek o 1 274 osoby, tj. o 4,9 % zaś w relacji do analogicznego okresu poprzedniego – spadek o 6 176 osób, tj. o 19,9 %.    

W marcu odnotowano spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych zarówno wśród osób poprzednio pracujących (o 1063 osoby), jak również wśród osób dotychczas nie pracujących (o 211 osób). Spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych odnotowano we wszystkich powiatach, największy w: strzelecko – drezdeneckim – o 232 osoby, żagańskim – o 181 osób, wschowskim – o 110 osób, zielonogórskim (ziemskim)– o 101 osób. W powiatowych urzędach pracy zarejestrowano w marcu 3964 nowych bezrobotnych (o 87 osób więcej niż w miesiącu poprzednim). Wśród nich: 1925 osób to kobiety (48,6%), 3503 (88,4%) to osoby poprzednio pracujące, 1442 osoby (36,4%) mieszkały na wsi, 278 (7,0%) to osoby w okresie do 12 miesięcy od ukończenia nauki.

W marcu rejestrowały się przede wszystkim osoby: którym wygasły umowy o pracę zawarte na czas określony lub umowy na pracę sezonową – ok. 21%, w celu uzyskania dostępu do świadczeń służby zdrowia – ok. 20% ogółu, uprzednio skreślone z tytułu nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy – ok. 13%, po rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron – ok. 12% ogółu, po otrzymaniu wypowiedzenia z pracy – ok. 8% ogółu, powracające do rejestru bezrobotnych po formach aktywnych – ok. 7% ogółu.

W I kwartale 2018 r. w programach promocji zatrudnienia uczestniczyło 4 890 osób, a wydatki na ten cel z Funduszu Pracy wyniosły 13.820,9 tys. zł.   

Stopa bezrobocia w podregionie gorzowskim wynosiła 6,3%, natomiast w podregionie zielonogórskim 7,3%. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach:  międzyrzeckim – 13,1%, strzelecko-drezdeneckim – 12,5%, krośnieńskim – 12,3%. Najniższą odnotowano w powiatach: gorzowskim (grodzkim) – 2,9%, słubickim – 3,3%, zielonogórskim (grodzkim) – 3,6%. Na koniec marca 2018 r. z prawem do zasiłku było 4400 bezrobotnych, tj. 17,7% (w poprzednim miesiącu – 18,0%). Najwięcej bezrobotnych z prawem do zasiłku, odnotowano w powiatach: gorzowskim (grodzkim) – 22,8%, międzyrzeckim, strzelecko-drezdeneckim, żagańskim – 19,6%.

Najwięcej osób skorzystało ze staży (1 736 osób) oraz refundacji wynagrodzeń bezrobotnych do 30 roku życia. Kolejnymi najbardziej popularnymi formami, zarówno po stronie osób poszukujących pracy, jak  i pracodawców były: prace interwencyjne (516), dofinansowanie wynagrodzenia skierowanych bezrobotnych powyżej 50 roku życia (177), roboty publiczne (174), dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej (141). Z Krajowego Funduszu Szkoleniowego skorzystało 252 pracodawców i pracowników.        

Biorąc pod uwagę sygnały napływające z lubuskiej i krajowej gospodarki, wskazujące m.in. na wzrost produkcji sprzedanej przemysłu i budownictwa, można przypuszczać, że sytuacja na lubuskim rynku pracy będzie ulegać dalszej poprawie. Wzmocnieniem tych procesów będą realizowane różnego rodzaju działania przez publiczne służby zatrudnienia i partnerów społeczno-gospodarczych. Istotnym impulsem dalszej poprawy sytuacji będzie dalsze uruchomianie projektów w ramach RPO Lubuskie 2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.        

Zobacz aktualną sytuację na lubuskim rynku pracy:

http://wupzielonagora.praca.gov.pl/-/7071142-bezrobocie-w-lubuskiem-w-kwietniu-2018-roku

 

Zapisz się do naszego newslettera!