Szczegóły aktualności:

Zatrudnienie, drogi, wykonanie budżetu

Paweł Tyl | Z prac Komisji Sejmiku | 16-05-2018
To główne tematy wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa z Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Komisje obradowały 16 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze.
Komisja Gospodarki i Rozwoju Województwa
16 maja 2018 r., godz. 12:00, Sala Prasowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze

Proponowany porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Realizacja zadań inwestycyjnych na drogach wojewódzkich w 2017 roku. Inwestycje planowane do realizacji w 2018 roku w ramach planu inwestycji priorytetowych planowanych do realizacjina drogach wojewódzkich w ramach RPO – Lubuskie 2020.
3. Realizacja Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia w  2017 roku.
4. Ocena sytuacji na lubuskim rynku pracy i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w ramach Lubuskiego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Czerwieńsk prowadzenia części zadania publicznego Województwa Lubuskiego w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 279 w Leśniowie Wielkim.
6. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2017 rok.
7. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania planu finansowego Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp. na 31 grudnia 2017 roku.
8. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Gospodarki i Rozwoju Województwa w dniu 19 kwietnia 2018 r.
9. Sprawy różne.


Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
16 maja 2018 r., godz. 13:00, Sala Prasowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
Proponowany porządek obrad:
1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Zaopiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2017 rok.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dwóch odcinków dróg wojewódzkich nr 137 w m. Międzyrzecz oraz nr 296 w m. Żagań.
4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w dniach: 11 i 23 kwietnia 2018 r.
5. Sprawy różne.

Zapisz się do naszego newslettera!