Szczegóły aktualności:

13 mln zł na nowe miejsca w żłobkach

Małgorzata Tramś-Zielińska | Fundusze unijne | 13-06-2018

13 milionów złotych mogą otrzymać ze środków unijnych firmy i instytucje na stworzenie nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych, by pomóc rodzicom wrócić do życia zawodowego lub utrzymać zatrudnienie. Dziś zarząd województwa przyjął regulamin konkursu, który zostanie ogłoszony w ciągu najbliższych dni.  

Z Europejskiego Funduszu Społecznego może być również sfinansowane wsparcie usług świadczonych przez dziennego opiekuna w województwie lubuskim. O te środki będzie się można ubiegać w czerwcu 2018r.  w ramach konkursu z Działania 6.4 RPO Lubuskie 2020 „Równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy”.

Środki te mogą zostać wykorzystane w ramach projektów na:

 - tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci
z niepełnosprawnościami,

- wsparcie istniejących form opieki nad dziećmi do lat 3 przyczyniających się do zwiększenia liczby miejsc w ww. placówkach,

- dostosowanie istniejących obiektów do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami,

- pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna,
m.in. pokrycie kosztów wyżywienia dzieci,

- pokrycie kosztów wynagrodzenia niani,

- zakup i montaż wyposażenia (m.in. meble, zabawki, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne),

- montaż i wyposażenie placu zabaw,

- przeszkolenie w zawodzie dziennego opiekuna,

 Finansowanie działalności nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków, klubów dziecięcych, dziennego opiekuna w ramach projektu może trwać nie dłużej niż 24 miesiące. Rodzic nie będzie zatem płacić za żłobek przez okres 2 lat.

Natomiast sfinansowanie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym czy u dziennego opiekuna lub wynagrodzenie oraz koszty składek na ubezpieczenia społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem jest możliwe przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Uczestnikami projektów mogą być osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych i osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3.

Realizatorami projektów mogą być:
-  jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,

­- jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

­- organizacje pozarządowe,

­- przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

­- osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową,

­- instytucje rynku pracy,

­ - podmioty ekonomii społecznej,

­- podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej), szkoły, przedszkola i placówki i ich organy prowadzące.

Środki z resortowego Programu "MALUCH+" mogą stanowić wkład własny beneficjenta. Niedopuszczalne jest podwójne finansowanie tych samych wydatków z EFS i resortowego Programu MALUCH+.

 

Dokumentacja konkursowa

 

Zapisz się do naszego newslettera!