Szczegóły aktualności:

Pomoc dla beneficjentów w zakresie zamówień publicznych

Małgorzata Tramś-Zielińska | Fundusze unijne | 25-05-2018

Resort rozwoju prezentuje nowy podręcznik pt. „Zamówienia udzielane w ramach projektów”. Jest to dogodne źródło wiedzy dla wnioskodawców w ramach obecnej perspektywy finansowej 2014-2020.

Podręcznik został przygotowany w oparciu o opinie prawne wydawane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, komentarze do Ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, wyroki Krajowej Izby Odwoławczej, wyroki sądów administracyjnych oraz interpretacje Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa.

Ma na celu przybliżenie, przede wszystkim beneficjentom funduszy unijnych, zasad udzielania zamówień określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Podręcznik jest poradnikiem dla wszystkich, planujących zawierać umowy, których przedmiotem będą dostawy, usługi lub roboty budowlane współfinansowane z funduszy unijnych, do których zastosowanie mają lub będą miały Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Przede wszystkim dla beneficjentów czyli podmiotów, którym wsparcie z funduszy unijnych zostało już przyznane oraz wnioskodawców, czyli podmiotów, które dopiero złożyły lub zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie. Może być również pomocą dla instytucji odpowiedzialnych za kontrolę projektów i korygowanie wydatków. Podręcznik nie jest instrukcją udzielania zamówienia zgodnie z PZP.

Treść podręcznika nie stanowi wiążącej interpretacji Wytycznych oraz PZP. Żaden podmiot nie może powoływać się na jego treść w toku postępowań kontrolnych/audytowych/sądowych i innych. Nie może także stanowić podstawy do żądania praw ani nakładania obowiązków przez żadną ze stron umowy o dofinansowanie lub decyzji o dofinansowaniu projektu. Podręcznik ma charakter informacyjny i edukacyjny.

Podręcznik lub jego fragmenty mogą być wykorzystywane lub rozpowszechniane jedynie w celach informacyjnych ze wskazaniem źródła informacji.

 

Całość publikacji znajduje się na stronie:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/57058/zamowienia_udzielane_w_ramach_projektow.pdf

 

Zapisz się do naszego newslettera!