Szczegóły aktualności:

Nabór do komisji konkursowej w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Joanna Relich | NGO | 30-05-2018

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na działania wynikające z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018 – 2021”

 1. I. Informacje ogólne:

  1. W związku z zamieszczeniem informacji w dniu 26 kwietnia 2018 roku dotyczącej podjęcia uchwały nr 257/3573/18 przez Zarząd Województwa Lubuskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiegow obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na działania wynikające z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018 – 2021, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Departament Infrastruktury Społecznej zaprasza do wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej złożone oferty.
   1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
   2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za uczestnictwo w posiedzeniach komisji, jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
   3. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej.

  II. Wymagania stawiane kandydatom:

  W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. Nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie.
  2. Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym
   lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

   

  III. Zadanie komisji konkursowej:

  Zadaniem komisji konkursowej jest opiniowanie złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofertna wsparcie w 2018 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na działania wynikające z „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2018 – 2021” na podstawie uchwały nr 257/3573/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku.

   

  IV. Miejsce i termin złożenia dokumentu:

  Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu organizacji/podmiotu zgłaszającej) należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą
  w Gorzowie Wlkp przy ul. Ignacego Mościckiego 6.

   

  Termin składania dokumentów – 5 czerwca 2018 roku.

   

  Załącznik:

  Formularz zgłoszenia kandydata

   

Zapisz się do naszego newslettera!