Szczegóły aktualności:

Nabory w ramach POWER

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 04-06-2018

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do składania wniosków o dofinansowania w ramach Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Szczegółowe informacje dotyczące naborów można znaleźć TUTAJ i TUTAJ.

26 marca ogłoszono konkurs dotyczący opracowania i wdrożenia programów kształcenia nauczycieli na kierunkach realizujących specjalność nauczycielską. Alokacja na konkurs to 200 mln zł. Czas na składanie wniosków o dofinansowanie upływa 13 czerwca. Wnioskodawcą projektu może być szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, która nie jest w likwidacji. Maksymalna wartość projektu może wynieść do 12 mln zł.

17 kwietnia IOK ogłosiła konkurs zamknięty numer POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 „Trzecia Misja Uczelni”, dotyczący opracowania programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń, wspólnie z podmiotami działającymi na rzecz edukacji dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego. Alokacja na konkurs 200 mln zł. Nabór wniosków trwa do 26 czerwca.

Trzecia Misja Uczelni ma służyć większemu niż dotychczas angażowani u się instytucji akademickich w procesy rozwoju społecznego na różnych poziomach – ekonomicznym, cywilizacyjnym, moralnym i etycznym. Uczelnia, bez względu na typ, nie jest bowiem enklawą wyjętą z otoczenia, lecz jedną z kluczowych instytucji, których zadaniem jest kształtowanie społeczeństwa wiedzy, a także odgrywanie roli kulturotwórczej. Podobnie jak w przypadku pierwszego z opisywanych naborów, wnioskodawcą może być wyłącznie uczelnia wyższa. Jednak projekty są możliwe do realizacji wyłącznie w partnerstwie z podmiotem działającym na rzecz edukacji, którego doświadczenie i merytoryczny zakres działalności są związane z przedmiotem projektu. Maksymalna wartość projektu wynosi 6 mln zł.

Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi ze spotkań informacyjnych dotyczących ww. naborów wniosków. Można znaleźć je pod adresem: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/materialy-szkoleniowe/

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!