Szczegóły aktualności:

30 mln zł na badania i innowacje

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 13-06-2018

Zarząd województwa przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Działania 1.1 Badania i Innowacje. Nabór wniosków rozpocznie się 16 lipca 2018 r. a zakończy 30 lipca 2018 r. - Tak właśnie tworzymy warunki do realizacji naszej wizji - zielonej krainy nowoczesnych technologii - mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

 

Celem jest wzmocnienie badań naukowych, rozwój technologii i innowacji oraz zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw. Efektem wsparcia ma być poprawa konkurencyjności lubuskich firm oraz regionu na rynku krajowym i międzynarodowym. Realizacja projektów w ramach  tego działania będzie możliwa wyłącznie w obszarach wskazanych jako inteligentne specjalizacje regionu.    


Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw oraz partnerstw przedsiębiorstw i instytucji świadczących usługi w zakresie B+R. Liderem partnerstwa musi być przedsiębiorstwo. Konkurs obejmuje następujące typy projektu:

I typ projektu Projekty B+R przedsiębiorstw,

II typ projektu Inwestycje przedsiębiorstw w infrastrukturę B+R,

w ramach następujących kategorii:

56 - Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z działaniami badawczymi i innowacyjnymi.

- 57 – Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w dużych przedsiębiorstwach, związane bezpośrednio z działaniami badawczymi i innowacyjnymi.

Typów projektów nie można łączyć w ramach projektu objętego jednym wnioskiem o dofinansowanie. W konkursie Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 2 wnioski o dofinansowanie – po jednym na każdy z dwóch typów projektu.

W ramach konkursu udzielana będzie pomoc publiczna oraz pomoc de minimis (na wybrane kategorie wydatków). Dodatkowo, w przypadku projektów podmiotów innych niż MŚP, których całkowite koszty kwalifikowane przekraczają 1 mln euro istnieje konieczność uwzględniania dochodu w projekcie. Formą uwzględniania dochodu będzie wskaźnik luki w finansowaniu lub metoda zryczałtowanych stawek procentowych dochodów.

Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 1.1 Badania i Innowacje wynosi 30 000 000,00 zł. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Maksymalna wartość całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 000,00 zł.

Minimalna kwota dofinansowania w projektach B+R (I typ projektu) wynosi 100 000,00 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach pomocy na projekty B+R środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi:

 

Status przedsiębiorstwa

POMOC NA BADANIA PRZEMYSŁOWE

POMOC NA PRACE ROZWOJOWE

max pomoc

max pomoc z uwzględnieniem premii

max pomoc

max pomoc z uwzględnieniem premii

mikro

70%

80%

45%

60%

małe

70%

80%

45%

60%

średnie

60%

75%

35%

50%

inne niż MŚP

50%

65%

25%

40%

 

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach pomocy na wspieranie innowacyjności środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi: 50% kosztów kwalifikowanych, bez względu na status przedsiębiorstwa.

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi:

55% kosztów kwalifikowalnych dla mikro oraz małych przedsiębiorstw,

45% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw,

35% kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorstw innych niż MŚP.

IZ RPO-L2020 udziela wszystkim zainteresowanym informacji w zakresie konkursu, w tym w sprawie interpretacji zapisów regulaminu konkursu, zakresu wsparcia, procesu wyboru projektów, kwalifikowalności kosztów. Informacje na temat postępowania konkursowego można uzyskać osobiście, mailowo lub telefonicznie poprzez kontakt z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze:

- Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych,
ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 51,  53), tel. 68 45 65 132, 138, 139, 149, 153.

-  Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr B.2, poziom „0”), tel. 68 45 65  521

- Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim:

-  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze 68 45 65 535,
- 499, - 488, - 480, - 454;

-  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie 95 73 90 386, - 380,
- 378, - 377.

  • osobisty:

-  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze

ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5

65-043 Zielona Góra

(pokój nr 0.3, poziom „0”)

lub

- Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie

ul. Władysława Sikorskiego 107

66-400 Gorzów Wlkp. (pokój nr 115, I piętro).

Informacje dotyczące zasad oraz formy składania wniosków zostały szczegółowo opisane w Regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.rpo.lubuskie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!