Szczegóły aktualności:

ROPS podsumowuje strategię polityki społecznej

Małgorzata Tramś-Zielińska | Sejmik | 18-06-2018

Radni województwa zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji „Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubuskiego na lata 2014 – 2020” w 2017 r. Dokument zawiera podsumowanie z realizacji w ubiegłym roku – kierunków prorodzinnej polityki województwa lubuskiego oraz pięciu dedykowanych programów. Łącznie na realizację strategii wydatkowano 6,6 mln zł.  

W ramach programów realizowano m.in. następujące zadania:

Wojewódzki Program Pomocy Społecznej

- dofinansowanie 9 organizacji pozarządowych

- zorganizowano Mikołajki dla 125 dzieci z placówek wsparcia dziennego oraz przebywających w rodzinach zastępczych na terenie województwa lubuskiego

- zorganizowano XIX Lubuski Tydzień Seniora (w województwie odbyło się około 240 imprez w 52 gminach)

- Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 13 grudnia 2017 roku przyjął Wojewódzki Program na rzecz Osób Starszych. Program obowiązuje od stycznia 2018 roku,

- w 2017 roku odbyły się trzy posiedzenia Lubuskiej Społecznej Rady Seniorów. Tematem przewodnim posiedzeń było przygotowywanie oraz opracowywanie Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych.

Wojewódzki Program Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

- dofinansowano 17 wniosków o przeprowadzenie robót budowlanych,

- dofinansowano koszty utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej dla Szprotawskiego Zakładu Aktywności Zawodowej i Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamieniu Wielkim,

- odbyły się 2 szkolenia pracowników zatrudnionych w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi pn. „Seksualność osób z zaburzeniami psychicznymi” w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą ,,Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi ” - edycja 2017 r.

- dofinansowano 31 organizacji pozarządowych

- odbył się Piknik Osób Niepełnosprawnych

Program działań na rzecz rodzin wielodzietnych Lubuska Karta Dużej Rodziny

- zwiększono dostęp do różnych form edukacji, dóbr kultury, kultury fizycznej poprzez m. in. wydawanie Lubuskiej Karty Dużej Rodziny

Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

- zorganizowano 2 szkolenia dla członków zespołów interdyscyplinarnych z terenu województwa lubuskiego: „Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy” oraz „Przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych”,

- w ramach działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie Regionalny Ośrodek realizuje od 2013 r. projekt pn. „Lubuska niebieska tarcza wobec przemocy”. Projekt prowadzony jest w formie portalu www.tarcza.lubuska.pl, który pozwala na upowszechnienie kompleksowej, usystematyzowanej, syntetycznej i na bieżąco aktualizowanej wiedzy na temat funkcjonujących na terenie województwa lubuskiego form i zakresu instytucjonalnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

- dofinansowano 8 organizacji pozarządowych

a) W strukturach ROPS funkcjonują 2 Ośrodki Adopcyjne – w Zielonej Górze i w Gorzowie Wielkopolskim. Ponadto 1 Ośrodek prowadzony jest w Żarach przez organizację pozarządową.

 -oprócz podstawowych zadań, w ramach promocji idei adopcji podejmowano m.in. następujące działania:

1. wydanie zbioru bajek pt. „Nie z brzuszka lecz z serduszka, czyli bajki o adopcji”;

2. wydanie „Pakietów startowych dla kandydatów do przysposobienia”;

3. stworzenie strony internetowej ośrodków adopcyjnych;

4. zorganizowanie konsultacji ze specjalistami dla dzieci z rodzin adopcyjnych i zastępczych;

5. zorganizowanie IV konferencji pn. „Wielowymiarowy obraz adopcji w drodze do rodzicielstwa”.

b) Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, które było realizowane do dnia 31 grudnia 2017r. przez Wydział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Nieprzerwanie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze prowadzi szeroka współpracę z instytucjami działającymi w następujących obszarach społecznych: edukacji publicznej, promocji
i ochrony zdrowia, kultury i ochrony dóbr, kultury fizycznej i turystyki, bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania bezrobociu.


Informacja: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Zapisz się do naszego newslettera!