Szczegóły aktualności:

Przełazy: Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Dariusz Nowak | Warte uwagi | 09-07-2018

Zarząd Województwa Lubuskiego godnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz.1490), ogłasza kolejny (trzeci) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Przełazach.

Położenie nieruchomości

Numer działki

Powierzchnia

nieruchomości

(ha)

 

Numer księgi wieczystej

 

Cena

wywoławcza

nieruchomości

brutto zł

 

Wysokość wadium

(zł)

 

Godzina przetargu

 

Przełazy

gmina Lubrza

obręb 0006, Przełazy

 

204/2

1,6500

ZG1S/00040771/6

292 248,00

14 620,00

11:00Działka o numerze ewidencyjnym 204/2, oznaczona jest użytkami: grunty orne (RVI), pastwiska trwałe (PsIV) oraz grunty pod rowami i pastwiskami trwałymi (W-PsIV), o łącznej powierzchni użytków 1,6500 ha. Przez środek działki przebiega napowietrzna linia energetyczna SN - średniego napięcia. Teren działki zadrzewiony, zakrzewiony, porośnięty roślinnością trawiastą, częściowo ogrodzony siatką na słupkach betonowych. Nieruchomość posiada dostęp do drogi gruntowej, częściowo brukowanej.

Działka nie uzbrojona w przyłącza infrastruktury technicznej. Infrastrukturę techniczną niezbędną do funkcjonowania planowanego obiektu nabywca (inwestor) wykona we własnym zakresie i na własny koszt, w porozumieniu z odpowiednimi dysponentami urządzeń.

W planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubrza, działka 204/2 położona jest w strefie usług komunikacyjnych i turystycznych, oznaczonym symbolem C6 KS+UT, gdzie  KS - teren byłej kotłowni i budynku gospodarczego, przeznacza się pod budowę centralnego parkingu dla samochodów osobowych i autobusów wycieczkowych, a UT- obszar przeznaczony na pola namiotowe.

Sprzedaż nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z tym nabywca w dniu przetargu złoży oświadczenie, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i przejmie ją bez zastrzeżeń.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi osób trzecich, oraz nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich. Nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji oraz w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji ( Dz. U z 2017 r., poz. 1023 z późn. zm.).

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz.1221 z późn. zm.), cena nieruchomości zawiera podatek od towarów i usług VAT w stawce 23%.

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadzono w dniu 22.03.2018 r., drugi przetarg przeprowadzono w dniu 30.05.2018 r.

Przetarg odbędzie się w dniu  09.08.2018 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7, w sali nr 108

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, które należy wpłacić na rachunek Zarządu Województwa Lubuskiego nr 48 1560 0013 2483 0674 1808 0003 Getin Noble Bank S.A. ul. Przyokopowa 33, 02-208 Warszawa, w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 06.08.2018 r.,  wymagana kwota znajdowała się na ww. koncie. Za datę wniesienia wadium przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Zarządu Województwa Lubuskiego. W tytule przelewu, wpłaty wadium należy wpisać położenie nieruchomości wraz z numerem ewidencyjnym działki, będącej przedmiotem przetargu oraz dane osobowe uczestnika przetargu, w przypadku, gdy uczestnikiem jest inny podmiot niż dokonujący wpłaty.
2. Osoby, które wpłaciły wadium przystępują do przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa. Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej : w przypadku osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy), w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika oraz pełnomocnictwo notarialne lub z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, w przypadku osoby fizycznej prowadzonej działalność gospodarczą: dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualne (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, w przypadku przedstawiciela/przedstawicieli osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS: dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika oraz aktualny (nie dłużej niż sprzed 3 miesięcy) odpis z krajowego rejestru sądowego.
3. W przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r.,
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r., poz.2278).
4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zwrot wadium pozostałym uczestnikom przetargu nastąpi w terminie 3 dni od dnia zamknięcia bądź odwołania przetargu, przelewem
na podane konto bankowe.
5. Przetarg jest ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie (wynoszące nie mniej niż
1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych) powyżej ceny wywoławczej.
6. Kupujący jest zobowiązany do wpłacenia całości ceny nabycia nieruchomości na konto sprzedającego najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży - aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu. Koszty sporządzenia aktu notarialnego i opłaty sądowe w całości ponosi  nabywca.
7. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego.
8. Nie przystąpienie osoby wyłonionej jako nabywca nieruchomości bez wcześniejszego usprawiedliwienia w terminie i miejscu wskazanym w zawiadomieniu do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży będzie uznane za jednostronne odstąpienie
od zawarcia umowy i  zgodnie z art. 41 ust 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 121 z późn.zm.) wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
9. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu lub żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej jednego postąpienia (wynoszącego nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej) powyżej ceny wywoławczej.
10. Treść ogłoszenia przetargowego zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa   Lubuskiego w Zielonej Górze (parter), na stronie internetowej www.lubuskie.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego www.bip.lubuskie.pl. Informacja o ogłoszeniu przetargu (wyciąg z ogłoszenia) zostaje podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej (Gazeta Lubuska).
11. Zarząd Województwa zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu  tylko z uzasadnionej przyczyny w formie właściwej
dla jego ogłoszenia.
12. Dodatkowych informacji w sprawie nabycia nieruchomości udziela Wydział Zarządzania Mieniem Województwa Departamentu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, pod numerem telefonu 68 45 65 471 lub tel. 68 45 65 343.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!