Szczegóły aktualności:

Stan realizacji Kontraktu Terytorialnego

Marzena Toczek | Sejmik | 18-07-2018

Radni przyjęli informację na temat realizacji przedsięwzięć wpisanych do Kontraktu Terytorialnego dla województwa lubuskiego. Kontrakt, to umowa między rządem a samorządem, wskazująca źródła finansowania najważniejszych inwestycji zaplanowanych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020. Lubuska lista zawiera 31 przedsięwzięć, o łącznej wartości blisko 12 mld zł. Informację na temat stanu realizacji Kontraktów corocznie przygotuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Kontrakt Terytorialny dla województwa lubuskiego, czyli umowa między rządem a samorządem podpisany został 14 listopada 2014 r. Źródłami finansowania KT są środki przeznaczone na realizację regionalnego i krajowych programów operacyjnych, budżet państwa, budżet województwa, budżety innych jednostek samorządu terytorialnego i sektora finansów publicznych, środki państwowych funduszy celowych oraz inne środki publiczne. W realizację Kontraktu mogą być również zaangażowane środki prywatne, zgodnie z właściwymi przepisami.  W 2015 roku dokument  został po raz pierwszy aneksowany. W załączniku uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO. W 2017 roku podpisany został drugi aneks, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także dwa niezwykle ważne dla regionu projekty: rozwój technologii kosmicznych w województwie lubuskim (budowa Parku Technologii Kosmicznych) oraz utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka przy Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze.

Kontrakt Terytorialny dla województwa lubuskiego obejmuje 31 przedsięwzięć: 9 samorządowych, 19 rządowych i 3, za realizację których odpowiedzialne są obie strony. Łączna wartość projektów w ramach Kontraktu dla województwa lubuskiego to blisko 12 mld zł. Lubuskie zajmuje obecnie drugie miejsce spośród polskich województw, jeżeli chodzi o wykorzystanie środków budżetu państwa w każdej z trzech kategorii projektów.

Cele KT dla województwa lubuskiego:

  1. poprawa jakości badań oraz wzmocnienie współpracy sektora nauki i gospodarki,
  2. poprawa stanu technicznego infrastruktury transportowej zapewniającej sprawne połączenia pomiędzy strategicznymi ośrodkami i obszarami rozwoju gospodarczego województwa,
  3. budowa i modernizacja systemów dystrybucyjnych i przesyłowych energii elektrycznej,
  4. zapobieganie negatywnym skutkom powodzi,
  5. lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału przyrodniczego i kulturowego województwa,
  6. zwiększenie poziomu zatrudnienia w województwie,
  7. redukcja poziomu wykluczenia społecznego,
  8. podniesienie poziomu wykształcenia i kompetencji w regionie,
  9. zwiększenie dostępu do usług medycznych i profilaktyka zdrowotna, rozwój miast wojewódzkich i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie,
  10. kompleksowa rewitalizacja obszarów o wysokim nasileniu niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych.

Przedsięwzięcia podstawowe:
1. Wsparcie obszaru kultury w województwie lubuskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego
2. Rozwój klastrów energii w województwie lubuskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym
3. Rozwój technologii kosmicznych w województwie lubuskim
4. S-3 Sulechów - Legnica – odcinki na terenie województwa lubuskiego;
5. Prace na linii kolejowej CE-59 na odcinku Wrocław - Brochów/Grabiszyn - Głogów - Zielona Góra - Rzepin - Szczecin Podjuchy – na terenie województwa lubuskiego;
6. Prace na linii kolejowej E59 odcinek Poznań Główny - Szczecin Dąbie – na terenie województwa lubuskiego;
7. Prace na liniach kolejowych Nr 14, 815, 816 odcinek Ostrów Wlkp. - (Krotoszyn) - Leszno - Głogów wraz
z elektryfikacją odcinka Krotoszyn - Głogów – na terenie województwa lubuskiego;
8. Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej Odry swobodnie płynącej – odbudowa
i modernizacja zabudowy regulacyjnej – w celu przystosowanie odcinka Odry od Malczyc do ujścia Nysy Łużyckiej do III klasy drogi wodnej – na terenie województwa lubuskiego;
9. Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania na terenie województwa lubuskiego;
10. Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej na terenie województwa lubuskiego;
11. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu;
12. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi;
13. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących  sieci ciepłowniczych i chłodniczych;
14. Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w województwie lubuskim;
15. Sieci Energetyczne Polski Zachodniej;
16. Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie lubuskim;
17. Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o. o.

Przedsięwzięcia warunkowe:
1. Budowa przeprawy mostowej w Kostrzynie nad Odrą/północna obwodnica miasta;
2. Most na Odrze w Krośnie Odrzańskim (wraz z obwodnicą miasta);
3. Modernizacja drogi krajowej nr 12 wraz z obwodnicami Wschowy, Szlichtyngowej i Szprotawy;
4. A18 Olszyna - Golnice;
5. Budowa mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 282;
6. Infrastruktura drogowa w ramach budowy kompleksu wydobywczo-energetycznego Gubin - Brody;
7. Modernizacja połączeń drogi S3 z Nowej Soli przez Kożuchów i Żagań/Szprotawę z autostradami A18/A4;
8. Prace na linii kolejowej nr 358 odc. Czerwieńsk - Gubin;
9. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowych 275 na odcinku gr. województwa - Żagań oraz linii 14 na odcinku Żagań - Żary - Forst;
10. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury linii kolejowej nr 203 na odcinku Krzyż - Gorzów Wlkp.;
11. Odbudowa budowli regulacyjnych i roboty regulacyjne na Warcie od km 0,0 (m. Kostrzyn n/Odrą) do km 68,2 (m. Santok) i na Noteci dolnej swobodnie płynącej (od km 176,2 do km 226,1) dla przywrócenia parametrów
II klasy drogi wodnej – na terenie województwa lubuskiego;
12. Ponadregionalne specjalistyczne centra usług medycznych – Ośrodek Radioterapii w Gorzowie Wlkp., wraz
z wyposażeniem i doposażenie Zakładu Radioterapii w Zielonej Górze;
13. Centrum Naukowo - Badawczo - Edukacyjno - Turystyczne Grodzisko w Wicinie;
14. Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne.

 

Zobacz listę projektów oraz stan ich realizacji.

Zapisz się do naszego newslettera!