Szczegóły aktualności:

Rekreacja nad lubuską wodą

Małgorzata Tramś-Zielińska | NGO | 01-08-2018

Zarząd województwa Lubuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2018 r. zadań w obszarze kultury fizycznej pn. „Rekreacja nad lubuską wodą”. Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 90 tys. zł. Termin składania ofert 22 sierpnia br.

Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) w dniu 31 lipca 2018 roku podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. „Rekreacja nad lubuską wodą”.

Zadanie stanowi realizację Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku, w zakresie upowszechniania postaw sportowych, społecznych  i zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego, poprawy ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

Na wsparcie przedmiotowego zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy w 2018 roku przeznaczona została kwota 90.000 zł. 

Wnioskowana dotacja na realizację zadania w ramach jednej oferty nie może przekroczyć kwoty 30.000 zł brutto oraz nie może stanowić więcej niż 75 % kosztów całkowitych zadania.

Oferty na realizację zadania publicznego należy złożyć do dnia 22 sierpnia 2018 roku w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście.

Wzór oferty, karta oceny zadania oraz inne szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na stronie: http://www.bip.lubuskie.pl.

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!