Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki

Jarosław Rodziewicz | Z prac Komisji Sejmiku | 06-09-2018

Posiedzenie Komisji Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 13 września 2018 r. o godz. 12:00 w sali 108 Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, przy ul. Podgórnej 7.

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Lubuskiego w roku 2018 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane  przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa lubuskiego. 
  4. Zaopiniowanie propozycji podziału dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. „Rekreacja nad lubuską wodą”.
  5. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 r., Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 18.06.2018 r.
  6. Sprawy różne.
  7. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Lubuskiego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2018 roku. (Komisja w tym pkt. będzie obradować wspólnie z Komisją Zdrowia, Edukacji, Sportu i Turystyki).

Zapisz się do naszego newslettera!