Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych

Jarosław Rodziewicz | Z prac Komisji Sejmiku | 06-09-2018

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Sejmiku Województwa Lubuskiego odbyło się 13 września 2018 r. o godz. 13:00 w sali 108 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7 w Zielonej Górze.

Komisja w pkt. 2 obradowała wspólnie z Komisją Kultury, Edukacji, Sportu i Turystyki.

 

Proponowany porządek posiedzenia:
 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Lubuskiego oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2018 r.
 3. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 r. jednostek ochrony zdrowia SP ZOZ, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Lubuskie.
 4. Informacja o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia za okres 01.01.2018-30.06.2018 r.
 5. Informacja o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia działających w formie spółek kapitałowych, w których udziały posiada Województwo Lubuskie za okres 01.01.2018 – 30.06.2018.
 6. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020 za okres  2016-2017.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie aktualizacji „Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia na lata 2014-2020”.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie robót budowlanych, na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków PFRON przypadających w 2018 roku na realizację zadań samorządu województwa lubuskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 10. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji w dniach 07.06.2018, 14.06.2018 i 18.06.2018.
 11. Sprawy różne.

Zapisz się do naszego newslettera!