Szczegóły aktualności:

Ponad 700 tys. zł na „Wesołe przedszkole”

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 11-09-2018

„Wesołe przedszkole – utworzenie nowych miejsc w Miejskim Przedszkolu nr 24 w Zielonej Górze” to projekt, który decyzją zarządu województwa otrzymał wsparcie w wysokości 729 tys. zł. W ramach projektu zostanie utworzonych 50 miejsc wychowania przedszkolnego, 35 nauczycieli uzyska nowe kwalifikacje, a 175 dzieci zostanie objętych dodatkowymi zajęciami wyrównującymi szanse edukacyjne. - Poprawa infrastruktury w zakresie edukacji, to najlepiej wydane pieniądze – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Celem głównym jest zwiększenie do sierpnia 2019 r. dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci w Zielonej Górze w Miejskim Przedszkolu nr 24, organizacja i przeprowadzenie zajęć dodatkowych
w tym OWP oraz doskonalenie umiejętności nauczycieli.

Całkowita kwota dofinansowania przeznaczona na realizację projektów w ramach konkursu wynosiła 735 740,38 zł. W ramach naboru do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 733 947,52 zł.

W wyniku zatwierdzenia przez Zarząd Województwa listy rankingowej, do dofinansowania został przyjęty 1 projekt na łączną kwotę dofinansowania: 729 850,12 zł.

Konkurs dotyczył Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 8.1.3 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie elementarnym realizowane przez ZIT Zielona Góra.

Realizacja założonego celu projektu zwiększającego dostęp do edukacji przedszkolnej o wysokiej jakości świadczonej w OWP przyczyni się do zniwelowania deficytów wskazanych w Diagnozie oraz wyrównania szans edukacyjnych i rozwojowych wśród dzieci, a także do osiągnięcia celu szczegółowego Poddziałania 8.1.3 RPO L2020. Celem Poddziałania jest zwiększenie liczby miejsc w edukacji przedszkolnej i podniesienie kompetencji uczniów w przedszkolach. Cel określony dla projektu jest zgodny z celem szczegółowym Poddziałania 8.1.3 w SZOOP RPO L2020.

 

Informacja: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!