Szczegóły aktualności:

Otwórz się na pomoc

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 13-09-2018

Ponad 11,7 mln zł dofinansowania przeznaczonych zostanie na działania skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych, niepełnosprawnych i starszych. Powstanie sieć poradni specjalistycznych dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, gdzie oferowane będą usługi pomocy środowiskowej, usługi wspierające i interwencyjne.

Projekt gwarantuje powstanie Domów Pobytu Dziennego i Krótkoterminowego dostępnych dla osób niesamodzielnych z całego województwa. Świadczone będą usługi asystenckie i opiekuńcze dla osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych, jak również podniesiona zostanie wiedza i umiejętności opiekunów. Dodatkowo działanie to wesprze funkcjonowanie dwóch Klubów Seniora.

Działania obejmą:

- 170 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie usług zdrowotnych,

- 170 osób objętych zostanie szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych,

- 700 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych zostanie usługami społecznymi,

- 972 osoby objęte zostaną usługami asystenckimi i opiekuńczymi.    

Działania realizowane będą w ramach Osi Priorytetowej 7. Równowaga społeczna, Działania 7.5. Usługi społeczne. Do urzędu wpłynęły 23 wnioski na łączna kwotę wnioskowanego dofinansowania ponad 41,1 mln zł. Łącznie do dofinansowania wyłoniono 5 projektów.

Projekty, które otrzymają wsparcie:  

Działanie

Nazwa beneficjenta

Tytuł projektu

EFS

kwota dofinansowania w PLN

7.5

Miasto Zielona Góra/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze

ZGrani z asystentami

2 248 250,00

2 512 750,00

7.5

BLACK BUTTERFLIES

Znowu aktywni

1 738 216,68

1 942 712,76

7.5

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum

Parasol - usługi opiekuńcze w powiecie krośnieńskim

2 167 410,50

2 422 399,96

7.5

Województwo Lubuskie / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Otwórz się na pomoc

1 777 215,81

1 986 300,02

7.5

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum

Opiekuńcze Skrzydła Powiatu

2 549 640,99

2 849 598,76

Zapisz się do naszego cotygodniowego newslettera!