Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Aneta Stefan | Z prac Komisji Sejmiku | 20-09-2018

Komisja obradowała 14 września br. w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze.

Podczas posiedzenia członkowie Komisji omówili i zaopiniowali informacje za I półrocze 2018 roku o przebiegu wykonania budżetu Województwa Lubuskiego oraz kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego, sprawozdanie z wykonania planu finansowego Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze, informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostek ochrony zdrowia - SP ZOZ, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Lubuskie, za I półrocze 2018 roku. Komisja opiniowała również wniosek Zarządu Województwa o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia rezerwy celowej budżetu Województwa Lubuskiego na 2018 rok, zaplanowanej na realizację zadań majątkowych na wydatki bieżące na realizację zadań publicznych w obszarze rozwoju obszarów wiejskich w ramach działania „Lubuska Odnowa Wsi” oraz projekty uchwał m.in. w sprawach: zmiany uchwały w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Lubuskiego w roku 2018 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa lubuskiego, wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie robót budowlanych, na okres dłuższy niż 1 rok budżetowy oraz zmiany uchwały w sprawie podziału środków PFRON przypadających w 2018 roku na realizację zadań samorządu województwa lubuskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Ponadto członkowie Komisji przyjęli informacje za okres 01.01.2018 – 30.06.2018 o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia oraz o sytuacji finansowej jednostek ochrony zdrowia działających w formie spółek kapitałowych, w których udziały posiada Województwo Lubuskie.

Zapisz się do naszego newslettera!