Szczegóły aktualności:

WUP: Konkurs wspierający osoby po 30. roku życia

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 04-10-2018

Wojewódzki Urząd Pracy zachęca do wzięcia udziału w konkursie na dofinansowanie projektów wspierających osoby po 30 roku życia. Projekty mają przyczynić się do znalezienia pracy przez osoby niepracujące, ale niezarejestrowane w PUP jako bezrobotne. Pomoc udzielana będzie Lubuszanom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: kobietom, osobom po 50. roku życia, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach i długotrwale bezrobotnym. Termin naboru projektów to 5-13 listopada. 

W konkursie o dofinansowanie mogą ubiegać się:

· jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,

· jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,

· organizacje pozarządowe,

· przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

· osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,

· instytucje rynku pracy,

· instytucje otoczenia biznesu,

· podmioty ekonomii społecznej.

Formy pomocy możliwe do zrealizowania w projektach to m.in.:

· doradztwo zawodowe, nauka aktywnego poszukiwania pracy,

· szkolenia i kursy, które pozwolą na zmianę lub podwyższenie kompetencji lub kwalifikacji potrzebnych na rynku pracy,

· staże i praktyki zawodowe,

· pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania,

· niwelowanie barier, na jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami w zdobyciu i utrzymaniu zatrudnienia, np. poprzez doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

· pośrednictwo pracy.

Udział w projektach jest bezpłatny, dodatkowo uczestnicy mogą otrzymać zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, staże i praktyki, stypendia szkoleniowe i stażowe, zwrot kosztów opieki nad dzieckiem czy inną osobą zależną. Wszelka pomoc udzielana w projektach będzie dostosowana do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami. Realizatorzy projektów w razie potrzeby zastosują niezbędne usprawnienia, na które mogą otrzymać dodatkową pulę pieniędzy.

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie wszystkich projektów w konkursie wynosi 9 025 000 mln zł, w tym wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego to 7 671 250,00 zł. Wnioskodawcy zobowiązani są do wniesienia 5% wkładu własnego.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie wszystkich, którzy mają pomysł, jak wspomóc osoby w trudnej sytuacji na rynku pracy, jak zmotywować je do działania i poprawić ich sytuacją zawodową i osobistą, a dzięki temu wpłynąć również na rozwój regionu.

Szczegóły na temat naboru wniosków wnioskodawcy znajdą na stronie WUP: http://wupzielonagora.praca.gov.pl/ oraz w Punkcie Informacyjnym EFS mieszczącym się w WUP: ul. Wyspiańskiego 15, pok. 311, tel. 68 456 56 04.

Zapisz się do naszego newslettera!