Szczegóły aktualności:

Wykonanie Programu Małej Retencji w 2017 r.

Dariusz Nowak | Sejmik | 29-10-2018

Od 10 lat w województwie lubuskim realizowany jest program małej retencji. Ma on odbudowywać i zwiększać zasoby wodne m.in. w celu ochrony przeciwpowodziowej, Radni sejmiku województwa wysłuchali dziś (29.10) sprawozdania z realizacji programu w 2017 r.

Na terenie województwa lubuskiego, a więc na obszarze objętym Programem Małej Retencji, położone są nadleśnictwa wchodzące w skład czterech Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w: Zielonej Górze, Szczecinie, Poznaniu oraz Wrocławiu. W 2017 r. na terenie RDLP w Zielonej Górze w Nadleśnictwie Lipinki zrealizowano zadanie polegające na budowie systemu retencji liniowej. RDPL w Szczecinie prowadziło za to działania polegające na utrzymaniu w sprawności istniejących obiektów wodnych. Na ten cel wydatkowano 2,4 mln zł. Jednostki z terenu województwa  lubuskiego poniosły wydatki sięgające 0,57 mln zł.

W 2017 r. prowadzono także prace związane z realizacją projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych. Wartość zadania  w skali kraju wynosi 170 mln zł, a okres jego realizacji przypada na lata 2017 – 2022. W projekcie uczestniczy 110 nadleśnictw z całego kraju, w tym 8 z terenu RDLP w Szczecinie – działanie 6 nadleśnictw dotyczy terenu województwa lubuskiego.

Planowane jest powstanie 53 obiektów na terenie RDLP w Szczecinie. Przewidywana wysokość wydatków kwalifikowanych wynosi 5,4 mln PLN, z czego 80% przypada na województwo lubuskie. Przewiduje się, że ogółem w projekcie objętość retencjonowanej wody w województwie lubuskim wynosić będzie 100 tys. m3, to dwa razy więcej niż objętość Jeziora Sławskiego, największego akwenu województwa lubuskiego.

W roku 2017 podpisano 16 umów na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy obiektów małej retencji oraz wykonanie monitoringu przyrodniczego. Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania ukierunkowane są na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

W ramach projektu pn. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” na terenie Nadleśnictw: Bogdaniec, Karwin i Międzychód, poza działaniami związanymi z budową obiektów wodnych, prowadzony będzie także monitoring hydrologiczny, fitosocjologiczny oraz ornitologiczny i herpetologiczny. Jego wyniki pozwolą na określenie wpływu prowadzonych działań z zakresu retencji wodnej na poszczególne elementy ekosystemów.

Zapisz się do naszego newslettera!