Szczegóły aktualności:

Dwudniowe obrady WRDS (wideo)

Marzena Toczek | Wydarzenia | 07-11-2018

W dniach 5-6 listopada 2018 r. odbyło się II posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w województwie lubuskim pod przewodnictwem marszałek Elżbiety Anny Polak. Przewodnim tematem pierwszego dnia obrad była infrastruktura kolejowa i drogowa w województwie lubuskim. Drugi dzień obrad poświęcony był szkolnictwu wyższemu i zawodowemu. - Silna edukacja, zwłaszcza na poziomie szkół zawodowych i wyższych jest naszym priorytetem. Chcemy w ten sposób zatrzymać młodych w regionie – podkreślała marszałek.

Materiał filmowy

Podczas obrad przedstawiona została ocena szkolnictwa wyższego w regionie.  Z diagnozy wynika, że w Lubuskiem spada liczba uczelni wyższych oraz filii zamiejscowych uczelni spoza regionu. Głównie jednak zniknęły jednostki niepubliczne. Najsilniejszym ośrodkiem dydaktycznym jest Uniwersytet Zielonogórski. Ważnym ośrodkiem jest też Gorzów Wlkp., gdzie funkcjonują: Akademia Gorzowska oraz Wydział Zamiejscowy AWF Poznań. Niestety prezentowana diagnoza wskazuje na znaczny spadek liczby studentów.

Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Maciej Nowicki podkreślał, że bardzo duży wpływ na rozwój szkolnictwa wyższego ma szkolnictwo zawodowe. - Ze względu na niż demograficzny zmniejsza się liczba absolwentów – podkreślał. - Problemem są niskie wskaźniki związane z innowacyjnością. Jednak sytuacja powoli zaczyna się zmieniać, m.in. dzięki wybudowanej infrastrukturze naukowo-badawczej. Samorząd województwa przeznaczył na ten cel duże środki finansowe przy wsparciu środków unijnych – dodał. Przedstawione zostały także opinie i oczekiwania przedsiębiorców. Wskazują oni na niedostosowanie kształcenia do rynku pracy. Przedsiębiorcy chcą zatrudniać studentów na stażach i praktykach. Wskazują także kierunki kluczowe tj.: mechanika, automatyka, robotyka, czy budowa maszyn.

Aby sprostać wyzwaniom współczesnej edukacji na poziomie wyższym przygotowany został dokument, który zawiera kierunki rozwoju szkolnictwa wyższego w regionie.

1. Tworzenie atrakcyjnej bazy dydaktycznej, wsparcie dla studentów, dotacje samorządowe na profilowanie kształcenia na uczelniach.

- realizacja płatnych staży i praktyk dla studentów w firmach i instytucjach publicznych

- kreowanie wizerunku regionu jako atrakcyjnego do studiowania

- promowanie studiowania na lubuskich uczelniach

- tworzenie atrakcyjnych warunków studiowania

2. Wysokiej jakości nauka

 – wzmocnienie potencjału naukowe pracowników naukowych,

- promocja dorobku naukowe,

- rozwój kadry

- współpraca lubuskich uczelni,

- zwiększenie środków na badania,

- wsparcie w aplikowaniu o środki zewnętrzne

3. Komercjalizacja badań i wzmocnienie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

- rozwijanie nowoczesnych form kształcenia włączających przedsiębiorców w szerszym zakresie

- wspomagania komercjalizacji wyników badań

- zacieśnienie współpracy uczelnia – biznes

- rozwijanie współpracy szkół z pracodawcami.

Marszałek Elżbieta Anna Polak podkreślała, że silna edukacja to priorytet samorządu województwa. - W tym okresie programowania duże środki płyną do przedsiębiorców, którzy zamawiają na uczelniach badania. W nowej perspektywie też to będzie priorytet – region bardziej inteligentny. Będziemy wspierać uczelnie wyższe. To będą bardzo duże pieniądze, wspierające uczelnie wyższe. Przygotowany przez nas dokument ma więc kapitalne znaczenie dla planowana rozwoju uczelnia – podkreślała.

O swoich doświadczeniach związanych z rozwojem uczelni oraz w kontekście zmian w szkolnictwie wyższym mówili także przedstawiciele regionalnych uczelni. - Od października 2018 w szkolnictwie wyższym dzieje się rewolucja. Uczelnie będą na nowo pozycjonowane. Przeprowadzana jest nowa kategoryzacja. To zweryfikuje szkolnictwo wyższe i spowoduje zmianę poziomu finansowania – podkreślał kanclerz Akademii Gorzowskiej Roman Gawroniak. Opowiedział także o współpracy z przedsiębiorcami. Podkreślał, że władze uczelni wsłuchują się w głos przedsiębiorców tak, aby odpowiadać na ich potrzeby – potrzeby rynku pracy. Realizowane są też praktyki studenckie w przedsiębiorstwach. Zaznaczył, że odpowiedzią na potrzeby są też powstające na uczelni nowe kierunki kształcenia oraz modernizacja infrastruktury naukowo-badawczej.

Marszałek Polak zwróciła uwagę na potrzebę dialogu władz uczelni oraz współpracy między uczelniami. - W Gorzowie potrzebna jest dyskusja na temat połączenia uczelni gorzowskich i tworzenia silnego ośrodka. Przykład połączenia Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie pokazuje, że warto, bo przynosi to znaczne korzyści – zapewniała.

Członkowie WRDS rozmawiali także na temat przyszłości szkolnictwa zawodowego w Lubuskiem. Samorząd województwa dzięki wsparciu środków unijnych realizuje projekt rewolucji w szkolnictwie zawodowym. – Ta rewolucja jest niezwykle potrzebna. Szkoły zawodowe wyglądały bowiem jak muzea w porównaniu do firm z nowoczesnymi technologiami. Musimy sprostać wyzwaniom – podkreślała E. Polak. O realizacji programu mówiła dyrektor departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UMWL Małgorzata Jażdżewska. Projekt o wartości 172 mln zł zakłada Wsparcie dla nauczycieli i uczniów, doposażenie szkół oraz wiele innych działań. Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego. W ramach projektu realizowane są trzy typy działań wspierające kształcenie zawodowe, tj:

I. Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym rozwój współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym,

II. Tworzenie i rozwój ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz tworzenie innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU

III. Rozwój doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Projekt  realizowany jest w trybie pozakonkursowym, oznacza to, że wsparcie skierowane zostanie do wszystkich organów prowadzących szkoły i placówki zawodowe w zakresie rozwoju wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego oraz doposażenia bazy dydaktycznej.

O stanie szkolnictwa zawodowego w Lubuskiem oraz planowanych zmianach mówiła Janina Grzecznowska – dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty.

Członkowie rady oraz zaproszeni goście: przedstawiciele przedsiębiorców, rzemieślników oraz organizacji okołobiznesowych rozmawiali o usprawnieniu współpracy szkół zawodowych z biznesem.

Pierwszego dnia obrad członkowie rady rozmawiali na tematy związane z infrastrukturą transportową. Dostępność transportowa naszego regionu jest jednym z priorytetów mających ogromny wpływ na rozwój całego województwa, stąd też kontynuacja tematu, który poruszony był na posiedzeniu WRDS w marcu br. Informacje Członkom Rady zaprezentowali przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz PKP PLK S. A.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego powstała na wniosek reprezentowanych organizacji pracodawców oraz reprezentowanych organizacji pracowników zgodnie z ustawą o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu z 24 lipca 2015 roku. Jest to regionalna instytucja dialogu społecznego w Polsce, która zastąpiła działającą dotychczas Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego. Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, zleconym marszałkom województw.

Galeria zdjęć

II posiedzenie plenarne WRDS

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!