Szczegóły aktualności:

Budowa szpitala dziecięcego nabiera tempa

Marzena Toczek | Wydarzenia | 31-10-2018

Pełną parą ruszyła budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze. Od historycznego wbicia łopaty minął zaledwie miesiąc, a postęp prac jest widoczny. - Utworzenie centrum to priorytet samorządu województwa. Nie ma nic ważniejszego w tej kadencji niż poprawa dostępności do leczenia matek i dzieci. Centrum Zdrowia Matki i Dziecka zapewni kompleksową opiekę - podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak. Koszt inwestycji to 112 mln zł. Pierwsi pacjenci zostaną tu przyjęci w 2021 r.

Celem utworzenia Centrum Zdrowia Matki i Dziecka jest zapewnienie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem rozumiane jako opieka medyczna nad kobietą ciężarną, opieka okołoporodowa nad matką i noworodkiem oraz opieka pediatryczna nad dziećmi w wieku 0-18 lat.

Analiza dostępności i jakości świadczeń medycznych, sporządzona  w 2014 r. przez ówczesnego konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii prof. dr hab. n.med. Annę Dobrzańską zwraca uwagę na to, iż w poszczególnych regionach Polski,  pod względem liczby łóżek pediatrycznych, kompleksowości świadczeń i liczby lekarzy pediatrów, w przeliczeniu na 100 tys. dzieci, Lubuskie plasuje się na ostatnim miejscu w kraju. Jej zdaniem, taka sytuacja wymaga natychmiastowych i długofalowych działań naprawczych. 

W dniu 5 maja 2014 roku Sejmik Województwa Lubuskiego uchwały  nr XLVII/567/14 przyjął dokument pn. Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia na lata 2016-2020, który stanowi uzupełnienie Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego  2020. Wśród celów strategicznych wskazanych w tym dokumencie wymieniono zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców, a co za tym idzie zwiększenie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej.  Niezwykle istotne jest również dostosowanie opieki zdrowotnej do obecnych trendów epidemiologicznych i demograficznych poprzez poprawę zdrowia nie tylko dzieci  i młodzieży, ale również kobiet w wieku rozrodczym oraz noworodków i niemowląt. Dokument wskazuje również na:

-  ograniczoną dostępność do świadczeń z zakresu pediatrii oraz innych specjalności dziecięcych (głównie gastrologii, diabetologii, endokrynologii, kardiologii,  onkologii  i hematologii)

- brak szpitala dziecięcego zapewniającego kompleksowe leczenie dzieci, w szczególności zapewniającego realizację świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym i intensywnej terapii dla dzieci (brak takich oddziałów w Lubuskiem).

Zgodnie z zapisami w dokumencie pn. „Kierunki rozwoju lecznictwa w zakresie opieki nad matką  i dzieckiem w województwie lubuskim” z 2016r. najistotniejszym problemem w obszarze zabezpieczenia prawidłowej opieki medycznej dla dzieci, jest właśnie brak oddziału intensywnej terapii dla dzieci. Obecnie, najciężej chore dzieci, w celu uzyskania pomocy kierowane są do ośrodków w innych województwach, co ze względu na konieczność  transportu znacznie zmniejsza szansę na przeżycie i powrót do zdrowia. Należy podkreślić,  że Szpital  w Zielonej Górze pełni funkcję  Centrum Urazowego, do którego trafiają również dzieci. Biorąc pod uwagę potrzeby woj. lubuskiego oraz fakt, iż zielonogórski szpital jest obecnie wiodącą placówką realizującą świadczenia pediatryczne (łączna liczba łóżek i stanowisk pediatrycznych na poszczególnych oddziałach wynosi 150),  posiadającą najliczniejszą kadrę medyczną ukierunkowaną na leczenie dzieci i młodzieży, celem nadrzędnym rozwoju szpitala jest stworzenie wysokospecjalistycznego centrum dedykowanego matce i dziecku.

W związku z powyższym inwestycja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców i zmniejszenie nierówności w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej. Centrum Zdrowia Matki i Dziecka stworzy również nowe możliwości leczenia, które dotychczas nie były dostępne na naszym terenie. Dodatkowo:

- poprawi się jakość leczenia poprzez dostęp do różnego rodzaju specjalistów

- leczenie dzieci i matek skoncentruje się w jednym budynku

- poprawi się wykorzystanie aparatury medycznej poprzez skumulowanie sprzętu dla dzieci wysokiej klasy w jednym miejscu

- pojawi się możliwość przeniesienia oddziałów leczących dzieci ( Pediatrii, Chirurgii i Urologii Dziecięcej)ze starych budynków do jednego budynku, przez co uwolnione zostaną miejsca na potrzeby oddziałów dla dorosłych.

Powstanie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka przyniesie również inne wymierne korzyści dla Szpitala poprzez: 

-  spełnienie przez Oddział Chirurgii Dziecięcej i Urologii oraz przez Oddział Położniczy  i Ginekologiczny obowiązujących norm zgodnych z rozporządzeniem MZ z dnia 26  czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą 

-  zapewnienie właściwej opieki medycznej dla dzieci i utworzenie oddziału intensywnej terapii pediatrycznej

-  lokalizację wszystkich oddziałów pediatrycznych w jednym miejscu,  która ze względu  na  specyfikę intensywnej terapii dziecięcej stworzy możliwości korzystania z pomocy wielu specjalistów z różnych dziedzin np.: pediatrii, chirurgii dziecięcej, neurologii, nefrologii, hematoonkologii, urologii dziecięcej 

- skupienie specjalistycznych oddziałów pediatrycznych zapewniających kompleksową opiekę nad dzieckiem  w jednym miejscu pozwoli na odseparowanie od oddziałów, gdzie przybywają dorośli i wpłynie na wysoki standard leczenia

- stworzenie nowoczesnej bazy łóżkowej i diagnostyczno – zabiegowej spełniającej najwyższe standardy dla nowoczesnego pediatrycznego szpitala klinicznego

- zwiększenie liczby łóżek dla specjalności pediatrycznych

- podwyższenie komfortu leczenia dzieci oraz pacjentek położniczych

- ułatwienie dostępu do specjalistycznej opieki pediatrycznej oraz zmniejszenie obecnie dużej liczby   migracji poza województwo na leczenie specjalistyczne

- poprawę standardów leczenia i dostępności świadczeń zdrowotnych oraz unowocześnienie infrastruktury, co pozwoli na rozszerzenie wykonywanych procedur wielospecjalistycznych    dla dzieci, takich jak hematologia dziecięca, diabetologia dziecięca oraz onkologia dziecięca.        

Budowa Centrum stworzy również nowoczesną bazę naukowo – dydaktyczną dla Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

 

TERMINY:

28 grudnia 2016 r. - umowa na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego zadania „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Wojewódzkim Szpitalu Klinicznym im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej

01 czerwca 2017 r. - ogłoszenie pierwszego przetargu (unieważniony z powodu wpłynięcia dwóch ofert przekraczających znacząco kwotę, jaką dysponował szpital)

29 stycznia 2018 r. - ogłoszenie drugiego przetargu

6 kwietnia 2018 r. - dofinansowanie inwestycji z budżetu województwa kwotą 20.271.575 zł .

13 kwietnia 2018 r. - rozstrzygnięcie przetargu - wybór wykonawcy.

15 maj 2018 r. - podpisanie umowy z wykonawcą tj. firmą Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna.

17 września 2018 r. – uzyskanie pozwolenia na budowę

23 września 2018 r. – uroczyste rozpoczęcie budowy i podpisanie Aktu Erekcyjnego

do 30 października 2020 r. przewidywana data zakończenia robót budowlanych.

2021 r. – przyjęcie pierwszych pacjentów

 

Źródła finansowania inwestycji

 

1. Środki wspólnotowe

68 059 999,97

2. Krajowe środki publiczne, w tym:

- środki z budżetu państwa

- dotacja z budżetu Województwa Lubuskiego

- wkład własny Szpitala

44 232 675,03

  9 186 760,00

28 891 681,70

  6 154 233,33

RAZEM

112 292 675,00

Dane techniczne:

-  budynek  będzie  posiadał  cztery kondygnacje nadziemne i jedną  podziemną.

- wysokość budynku - 20  m,

- powierzchnia netto 14.634 m2,

- kubatura obiektu: ok. 60.000 m3.

 

Galeria zdjęć

Budowa szpitala dziecięcego.

Zdjęcia Krzysztof Kubasiewicz

Kliknij w miniaturkę, aby zobaczyć większe zdjęcie. Aby zamknąć kliknij krzyżyk..

 

Zapisz się do naszego newslettera!