Szczegóły aktualności:

Park w Sławie doczeka się rewaloryzacji

Dariusz Nowak | Wydarzenia | 07-11-2018

Zarząd Województwa Lubuskiego zdecydował o dofinansowaniu projektu „Rewaloryzacji parku miejskiego w Sławie”. Inwestycja zostanie wsparta kwotą 3,2 mln zł w ramach RPO Lubuskie 2020. To efekt aktualizacji listy rankingowej konkursu dotyczącego OP 4 Środowisko i kultura, Działania 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałania 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu.

Z uwagi na to, iż zmianie uległ kurs euro, aktualizacji uległa kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu. W chwili obecnej wynosi ona 21,9 mln zł, co umożliwiło udzielenie wsparcia kolejnemu projektowi, który znajdował się na liście rankingowej w konkursie.

W związku z powyższym, na podstawie uchwały przyjętej przez Zarząd Województwa Lubuskiego zdecydowano o przyznanie wsparciu Gminie Sława. Samorząd zrealizuje projekt oparty na wykorzystaniu lokalnych zasobów przyrodniczych, w postaci Parku Miejskiego w Sławie. Przez lata powojenne w parku nie prowadzono prac pielęgnacyjnych, nie koszono łąk. Drzewa rozrastały się w sposób spontaniczny i zatarły niemal całkowicie pierwotny zamysł planistyczny.

Między innymi w związku z powyższym w 2016 r. rozpoczęto proces rewaloryzacji parku. W pierwszym etapie przeprowadzono wycinkę samosiewów i uszkodzonych egzemplarzy. W ramach niniejszego projektu zaplanowane są dalsze prace, w skład których wejdą:

- wymiana nawierzchni parkowych z ziemnych na żwirowe,
- remont mostka nad ciekiem wodnym,
- remont kładki dla pieszych,
- nasadzenia i pielęgnacja zieleni wraz z budową infrastruktury związanej z ochroną siedlisk przyrodniczych,
- wykonanie bramy wejściowej do parku,
- montaż tabliczek informacyjnych o charakterze dendrologicznym na wybrane drzewa okazowe w parku,
- ścieżka dydaktyczna w parku miejskim,
- oświetlenie LED,
- monitoring.

Głównym celem projektu jest wzrost ochrony różnorodności biologicznej oraz zwiększenie wykorzystania potencjału przyrodniczego Parku Miejskiego w Sławie poprzez odrestaurowanie zabytkowego Parku oraz zwiększenie ochrony cennych zasobów przyrodniczych.

Zapisz się do naszego newslettera!