Szczegóły aktualności:

Fundusze Europejskie na współpracę międzynarodową

Dariusz Nowak | Fundusze unijne | 16-11-2018
Fundacja Fundusz Współpracy rozpoczęła realizację projektu pn. „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”. Jest to ogólnopolski projekt grantowy. W jego ramach beneficjenci mogą otrzymać wsparcie na rozszerzenie rezultatów projektów standardowych o wartość dodaną wynikającą ze współpracy ponadnarodowej.

„Ścieżki współpracy” to konkurs, w ramach którego Fundacja przyznaje granty o wartości do 100 tys. zł umożliwiające realizatorom projektów POWER i RPO dodanie do nich komponentu ponadnarodowego. Grant w wysokości do 100 tys. zł może zostać przyznany beneficjentowi projektu standardowego, realizowanego w zakresie celów tematycznych 8-11 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub Regionalnego Programu Operacyjnego w perspektywie finansowej 2014-2020.

Przez 3 lata (do 2021 r.) w ramach projektu wypracowane i wdrożone zostanie ponad 200 rozwiązań, które dzięki współpracy z partnerami z obszaru UE, pozwolą instytucjo m biorącym udział w projekcie na udoskonalenie istniejących mechanizmów (w zakresie rezultatów i produktów) oraz stworzenie nowych rozwiązań problemów z obszarów aktywizacji zawodowej, promowania włączenia społecznego i walki z dyskryminacją, kształcenia przez całe życie, tworzenia oraz realizacji polityk publicznych.

Konkurs prowadzony jest w dwóch ścieżkach:

· STANDARD – standardowa procedura konkursowa

Grantobiorcy mają świadomość, co chcą zrobić i mają wybranego partnera zagranicznego. Składają wniosek o grant (max. 100 tys. zł), który jest oceniany przez ekspertów. Najlepsze projekty otrzymują dofinansowanie.

· INKUBATOR – formuła dedykowana mniej doświadczonym we współpracy międzynarodowej podmiotom

Grantobiorcy po raz pierwszy podchodzą do działań związanych ze współpracą międzynarodową. Ich pierwszy wniosek – fiszka projektowa, dotyczy zakwalifikowania się do programu inkubacyjnego, w trakcie którego otrzymują specjalistyczne wsparcie szkoleniowe i tutora, który pomaga im określić korzyści płynące ze współpracy międzynarodowej, pomaga znaleźć partnera do projektu grantowego.

Szczegółowe informacje o projekcie, w tym o naborach wniosków o granty, udostępniono na stronie internetowej www.sciezkiwspolpracy.pl .

Zapisz się do naszego newslettera!