Szczegóły aktualności:

Trzy raki po raz drugi - nabór do 31 stycznia!

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 29-11-2018

Zarząd województwa ogłosił konkurs związany z wykrywaniem i zapobieganiem nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy i piersi. Nabór wniosków do 31 stycznia 2019 r. Pula środków wynosi ponad 5,8 mln zł. - Dostępność do badań i profilaktyka są najlepszą receptą na zdrowie. W Lubuskiej Strategii Ochrony Zdrowia wyznaczyliśmy konkretne priorytety i konsekwentnie poprawiamy bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców – mówi  marszałek Elżbieta Anna Polak.

Celem konkursu jest wdrożenie programów zdrowotnych ukierunkowanych na wykrywanie i zapobieganie nowotworom złośliwym jelita grubego, szyjki macicy, piersi, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne.


PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI

W ramach projektów o charakterze profilaktycznym ukierunkowanych na wczesne wykrywanie raka piersi mogą być realizowane w szczególności następujące działania:

a) działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edukacji prozdrowotnej o charakterze lokalnym polegające na zachęcaniu kobiet do badań profilaktycznych. Tego typu działania nie mogą stanowić jedynego działania w ramach projektu. Prowadzenie działań z zakresu edukacji prozdrowotnej możliwe jest wyłącznie przez osoby z wykształceniem lekarskim, pielęgniarskim lub położniczym lub przez absolwentów kierunku zdrowie publiczne. Działania edukacyjne z zakresu profilaktyki mogą być również kierowane do lekarzy POZ;

b) zapewnianie dojazdu niezbędnego dla realizacji badania w ramach programu profilaktyki raka piersi dla danej osoby z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z powrotem;

c) zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba objęta wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia.

 

ROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

W ramach projektów o charakterze profilaktycznym ukierunkowanych na wczesne wykrywanie raka szyjki macicy mogą być realizowane w szczególności następujące działania:

a) działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edukacji prozdrowotnej o charakterze lokalnym, polegające na zachęcaniu kobiet do badań profilaktycznych. Tego typu działania nie mogą stanowić jedynego działania w ramach projektu. Prowadzenie działań z zakresu edukacji prozdrowotnej możliwe jest wyłącznie przez osoby z wykształceniem lekarskim, pielęgniarskim lub położniczym lub przez absolwentów kierunku zdrowie publiczne. Działania edukacyjne z zakresu profilaktyki mogą być również kierowane do lekarzy POZ;

b) zapewnianie dojazdu niezbędnego dla realizacji badania w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy dla danej osoby z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z powrotem;

c) zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba objęta wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia

 

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEGO

W ramach projektów o charakterze profilaktycznym kierunkowanych na wczesne wykrywanie raka jelita grubego mogą być realizowane w szczególności następujące działania:

a) usługi zdrowotne, w tym: badanie kolonoskopowe w maksymalnej kwocie do 420 zł brutto; koszt znieczulenia w kwocie 239 zł;

b) działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edukacji prozdrowotnej o charakterze lokalnym polegające na zachęcaniu osób do badań profilaktycznych. Tego typu działania nie mogą stanowić jedynego działania w ramach projektu.

Prowadzenie działań z zakresu edukacji prozdrowotnej możliwe będzie wyłącznie przez osoby z wykształceniem lekarskim lub pielęgniarskim lub przez absolwentów kierunku zdrowie publiczne;

c) zapewnianie dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi zdrowotnej w ramach programu profilaktyki raka jelita grubego dla danej osoby z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z powrotem;

d) zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba objęta wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia


Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
  • organizacje pozarządowe,
  • przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
  • podmioty ekonomii społecznej,
  • instytucje lub podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia (w tym podmioty lecznicze).

Konkursu zostanie rozstrzygnięty w kwietniu 2019 r. Wniosek w wersji elektronicznej należy wypełnić za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl

Wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją należy składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, tj.

  • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
  • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

w:

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, pokój nr 59

lub w:

Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

ul. Ignacego Mościckiego 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Konkurs realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy Działania 6.7 Profilaktyka i rehabilitacja zdrowotna osób pracujących  i powracających do pracy oraz wspieranie zdrowych i bezpiecznych miejsc pracy.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 5 882 352,94 zł w tym dofinansowanie: 5 588 235,29 zł (EFS: 5 000 000,00 zł, BP: 588 235,29 zł) w tym wkład własny: 294 117,65 zł.

Więcej informacji na stronie:  http://rpo.lubuskie.pl/-/ogloszenie-konkurs-nr-rplb-06-07-00-iz-00-08-k03-18-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-lubuskie-2020-osi-priorytetowej-6-regionalny-rynek-pra

Zapisz się do naszego newslettera!