Szczegóły aktualności:

Aktywność, zdrowie, współzawodnictwo

Małgorzata Tramś-Zielińska | Wydarzenia | 06-12-2018

Zarząd województwa ogłosił otwarty konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej. Na ten cel przeznaczono 1,6 mln zł. Ogłoszono także konkurs na realizację zadania pn. „Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży”. Na konkurs zarezerwowano kwotę 62 tys. zł. – Sport to coś więcej niż tylko przysłowiowe zdrowie. To rozwijanie swoich pasji, walka ze słabościami oraz motywacja do pokonywania przeszkód – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak.

Zgodnie z „Programem współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku”, planowane jest wsparcie działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, obejmujących w szczególności:
-         organizowanie imprez sportowych o istotnym znaczeniu dla województwa;
-         szkolenie i udział zawodników i zawodniczek z województwa lubuskiego w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich, międzynarodowych, w tym szkolenia kadr wojewódzkich w różnych kategoriach wiekowych przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży;
-         upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w środowisku akademickim, wiejskim oraz osób niepełnosprawnych;
-         organizowanie przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich;
-         upowszechnianie postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego oraz poprawa ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

Rodzaje zadań:
Zadanie 1 

Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym w oparciu o System Sportu Młodzieżowego przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.
Na realizację zadania 1 przeznaczono kwotę 1.180.000 zł

Zadanie  2
Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w środowisku wiejskim, akademickim, osób niepełnosprawnych o zasięgu co najmniej wojewódzkim.

Zadanie 3

Upowszechnianie sportu dla wszystkich na poziomie wojewódzkim, upowszechnianie postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego, poprawa ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.
Na realizację zadań 2 i 3 przeznaczono łącznie kwotę 340.000 zł

Zadanie 4 
Organizowanie lub udział w wydarzeniach sportowych o istotnym znaczeniu dla województwa w kraju i za granicą.
Na realizację zadania 4 przeznaczono kwotę 80.000 zł 

Oferent zobowiązany jest do wskazania w ofercie konkretnego ww. rodzaju zadania w ramach którego będzie realizowana.

Oferty na realizację zadań publicznych należy złożyć do 31 grudnia 2018 roku w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście.

Wzór oferty, karta oceny zadania oraz inne szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na stronie:  http://www.bip.lubuskie.pl

Upowszechnianie lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży

Celem konkursu jest wyłonienie oferty i zlecenie organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej, zmierzającego w szczególności do wzrostu zainteresowania lekką atletyką oraz aktywnego stylu życia dzieci i młodzieży klas I-III szkół podstawowych oraz klas IV-VIII szkół podstawowych (także kontynuacja do wygaszenia klasy III gimnazjum), aktywizację mniejszych ośrodków sportowych w województwie, poprzez propagowanie aktywności fizycznej w formie budowania ścieżki rozwoju kariery lekkoatletycznej stanowiącej podstawę nowej struktury organizacji szkolenia dzieci i młodzieży.

Konkurs obejmuje zadanie, którego zakończenie nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 roku. Wyżej wymienione zadanie stanowi realizację „Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku”, w zakresie szkolenia i udziału zawodników i zawodniczek w imprezach i zawodach sportowych oraz upowszechnianie postaw sportowych i zdrowotnych poprzez poprawę ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

Na realizację w formie powierzenia zadania publicznego realizowanego przez organizację pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, w 2019 roku przeznaczona została kwota 62 tys. zł.

Oferty na realizację zadania publicznego należy składać do dnia 31 grudnia 2018 roku w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście.

Wzór oferty, karta oceny zadania oraz inne szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego
na stronie: http://www.bip.lubuskie.pl.

Zapisz się do naszego newslettera!