Szczegóły aktualności:

Nabór na członków komisji konkursowej

Małgorzata Tramś-Zielińska | Warte uwagi | 17-12-2018

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej.

I. Informacje ogólne:

  1. W związku z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 06 grudnia 2018 roku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubuskiego w 2019 roku w obszarze kultury fizycznej, Departament Infrastruktury Społecznej zaprasza do wskazania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej złożone oferty.
  2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
  3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
  4. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z uczestnictwem w komisji konkursowej.

II. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. Nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
  2. Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

III. Zadania komisji konkursowej:

Zadaniem komisji konkursowej jest opiniowanie ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej na podstawie uchwały nr 2/32/18 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 4 grudnia 2018 roku.

IV. Miejsce i termin złożenia dokumentu:

Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osobę upoważnioną do składania oświadczenia woli w imieniu organizacji/podmiotu zgłaszającej/zgłaszającego) należy składać w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą
w Gorzowie Wlkp. w zamkniętej kopercie z dopiskiem Konkurs na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej - zgłoszenie kandydata do komisji konkursowej.

Termin składania dokumentów – 11 stycznia 2019 roku


Formularz zgłoszeniowy

Zapisz się do naszego newslettera!