Szczegóły aktualności:

40-tka Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie

Katarzyna Kozińska | Warte uwagi | 20-12-2018

Ośrodek Adopcyjny w Gorzowie Wlkp. ma już 40 lat. Z tej okazji 20 grudnia w Teatrze im. Juliusza Osterwy odbyła się uroczysta gala jubileuszowa. W wydarzeniu uczestniczył wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Mirosław Marcinkiewicz.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd województwa.

Od 1 stycznia 2015 roku na terenie województwa lubuskiego funkcjonują trzy ośrodki adopcyjne. Jeden niepubliczny prowadzony przez Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny „Żar” i dwa publiczne funkcjonujące w strukturze Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

 

Ośrodek wspiera rodziny adopcyjne w wypełnianiu ich funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez prowadzenie poradnictwa rodzinnego i terapii rodzinnej.

Podstawowym działaniem jest zapewnienie opieki zastępczej dzieciom z uregulowaną sytuacją prawną, a które tej opieki potrzebują poprzez znalezienie im rodziny adopcyjnej.

Ponadto do zadań ośrodka należy:

  • pozyskiwanie kandydatów na rodziny adopcyjne

  • szkolenie kandydatów na rodziny adopcyjne

  • opieka i wsparcie pedagogiczno – psychologiczne dla dzieci i rodziców adopcyjnych

Zapisz się do naszego newslettera!