Szczegóły aktualności:

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Aneta Stefan | Z prac Komisji Sejmiku | 01-02-2019

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Lubuskiego, odbyło się 8 lutego 2019 r. o godz. 11:00 w Sali 108 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7.

Na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finasów Radni zaopiniowali poniżej wymienione projekty uchwał w sprawie:

- zaciągnięcia kredytu długoterminowego .

- dokonania zmian uchwały budżetowej Województwa Lubuskiego na 2019 rok.

- dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego na lata 2019-2033.

- szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty,

oraz rozszerzono porządek obrad o projekt uchwały:

- zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej.

Zapisz się do naszego newslettera!